Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới

Thứ ba - 28/07/2015 02:59 1.550 0
                                                   NGUYỄN THẾ LẬP - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
                                                               CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH 
 
Lịch sử 86 năm hình thành và phát triển của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC, LĐ) và hoạt động công đoàn cả nước nói chung, ở Quảng Trị nói riêng đã chứng minh, giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.        Trong quá trình đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp công nhân đã có những đóng góp quan trọng nhằm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đưa đất nước thoát khỏi muôn vàn khó khăn để giành thắng lợi trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Là tổ chức chính trị rộng lớn đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân, mọi hoạt động của Công đoàn đã tập trung vào mục đích xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

         86 năm qua, phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn Quảng Trị luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh. Cùng với tổ chức Công hội Đỏ Việt Nam được thành lập ngày 28/7/1929, trong những năm 1930 - 1931, thực hiện các chủ trương của Đảng, tổ chức Công hội Đỏ tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi công nhân, lao động tích cực tham gia các phong trào rải truyền đơn, treo cờ Đảng trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930, kêu gọi đồng bào biểu tình phản đối khủng bố trắng của thực dân Pháp và ủng hộ phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. Sự kiện ngày 1/5/1930 của công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn Quảng Trị đã ghi vào lịch sử, đánh dấu bước ngoặt chuyển từ phong trào đấu tranh tự phát sang tự giác có tổ chức, có sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Quảng Trị. 

         Từ Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất (1946) đến nay, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và hơn 40 năm xây dựng quê hương sau ngày giải phóng cũng như trong công cuộc đổi mới, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Quảng Trị đã không ngừng phát triển, trưởng thành, giữ vững và phát huy được truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, phát huy được truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, truyền thống của quê hương Quảng Trị anh hùng; luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

         Nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, trong suốt cuộc hành trình qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, đội ngũ CNVC, LĐ và tổ chức Công đoàn Quảng Trị không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng đi đầu, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nhờ có chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp nên đội ngũ CNVC, LĐ trong tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên; bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; môi trường làm việc của CNVC, LĐ ngày càng được cải thiện. Tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển. Đến nay, hệ thống tổ chức Công đoàn Quảng Trị từng bước được kiện toàn và đổi mới; toàn tỉnh hiện có 1.053 CĐCS, trong đó có 925 CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp, 128 CĐCS khu vực doanh nghiệp; có 9 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 6 công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức tỉnh, tập hợp trên 3,5 vạn đoàn viên trong trong tổng số gần 6 vạn lao động trong các thành phần kinh tế. 
 
         Với phương châm “Hướng về cơ sở, vì quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động”, tổ chức Công đoàn luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với từng loại hình tổ chức; tích cực vận động, tập hợp và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tham gia có hiệu quả vào việc quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Đặc biệt, với chức năng của mình, Công đoàn thường xuyên tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết những vấn đề nảy sinh, đáp ứng các nhu cầu chính đáng của CNVC, LĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. 

          Với những đóng góp quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng, phát triển đội ngũ CNVC, LĐ và sự nghiệp giải phóng quê hương, phát triển kinh tế-xã hội qua các thời kỳ, tổ chức Công đoàn Quảng Trị vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1984, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1994, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1998, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2003, Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2008 và Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2014. 

          Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC, LĐ trong tỉnh vẫn còn không ít hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục. Sự phát triển của lực lượng CNVC, LĐ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của một bộ phận công nhân còn thấp và mất cân đối trong cơ cấu lao động. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân có trình độ tay nghề cao còn thiếu. Nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và hiểu biết về pháp luật của một bộ phận công nhân, lao động còn hạn chế. Việc làm và đời sống vật chất, tinh thần của CNVC, LĐ còn không ít khó khăn, đặc biệt là công nhân lao động phổ thông, giản đơn, lao động trực tiếp ở các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước không muốn hoặc không quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Công đoàn. Nơi đã có tổ chức CĐCS thì lúng túng trong công tác tổ chức và phương thức hoạt động nên hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động ở các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa đảm bảo, có nơi còn vi phạm. Hoạt động của các cấp Công đoàn chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của giai cấp công nhân. Mô hình tổ chức chưa thật phù hợp, phương thức hoạt động đã được đổi mới nhưng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS chưa đạt tỷ lệ tương xứng. Vai trò tham gia quản lý cũng như đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở không ít CĐCS còn mờ nhạt. Cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp nhìn chung vẫn còn yếu. Năng lực chỉ đạo phong trào và công tác vận động công nhân, lao động còn nhiều bất cập… 

        Phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn trong 86 năm qua, nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải tự nỗ lực đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, tập hợp, vận động CNVC, LĐ đoàn kết, thực hiện tốt chương trình hành động của các cấp Công đoàn, Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và Nghị quyết 11/NQ-TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; thực hiện hoàn thành mục tiêu Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã đề ra. 

        Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn tỉnh gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 79/CTHĐ-TU của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tập trung tuyên truyền và phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT..., các chính sách liên quan đến người lao động; triển khai thực hiện tốt hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 60/203/NĐ-CP; đẩy mạnh và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐ, quan tâm đời sống, việc làm và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân, lao động, đồng thời đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực mạnh mẽ để đưa phong trào thi đua yêu nước đạt được những thành tích cao hơn. Tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và tiếp tục nghiên cứu sắp xếp mô hình tổ chức để phù hợp với tình hình mới. 

         Dự báo sự phát triển của phong trào CNVC, LĐ và hoạt động các cấp Công đoàn trong tỉnh trong những năm tới sẽ có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức; nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh, với ý chí và nghị lực, bản lĩnh của giai cấp và bề dày truyền thống 86 năm xây dựng và chiến đấu, trưởng thành, chúng ta tin tưởng rằng, tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVC, LĐ sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tiên phong để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Quảng Trị, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây