Công đoàn Viên chức tỉnh: Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Thứ năm - 06/08/2015 20:33 2.044 0
Xác định việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, trong những năm qua (2010-2015), dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc xây dựng tổ chức công đoàn vững về tổ chức, mạnh về phong trào, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn. Hiện nay, CĐVC tỉnh quản lý 47 CĐCS, cán bộ công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) là 3.534 người, đoàn viên công đoàn là 3.436 người.
Các Khối thi đua CĐVC tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2015
Các Khối thi đua CĐVC tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2015
Hàng năm, các cấp công đoàn đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua trong khối phong trào và các CĐCS trực thuộc, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. CCVCLĐ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành-Sáng tạo-Tận tụy-Gương mẫu”... Tổ chức đăng ký các công trình, sản phẩm việc làm có ý nghĩa thiết thực, đăng ký thực hiện đề tài khoa học, tham gia phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, xây dựng các chế độ chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền. Chủ động nghiên cứu, tham gia đề xuất với chuyên môn các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, giảm thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, đạt hiệu quả hơn.
Các CĐCS đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức đảm bảo thời gian quy định, 100% các CĐCS trực thuộc đã tổ chức hội nghị hàng năm. Tham gia thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CCVCLĐ. Tổ chức chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cũng như các hình thức công khai, dân chủ trong hoạt động, từng bước thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của công dân, củng cố niềm tin với Đảng, với hệ thống chính trị.
Thông qua các hoạt động thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các đợt sinh hoạt chính trị, 100% các CĐCS đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng các cấp, tham gia góp ý đối với đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. CĐVC tỉnh cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo cấp uỷ tiếp tục quy hoạch, giới thiệu uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng và kết nạp đảng viên mới đã được các CĐCS quan tâm.

Trong những năm qua, đã có 350 đoàn viên công đoàn vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, 150 đề tài khoa học, gần 1.200 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn công tác, các cấp công đoàn đã tổ chức 550 lần với trên 13.000 lượt người tham gia học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức 235 lớp tuyên truyền về học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa “Mái ấm công đoàn” cho 10 đoàn viên với số tiền 230 triệu đồng, xây dựng 18 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Từ nguồn quỹ “Hỗ trợ đặc biệt khó khăn” CĐVC tỉnh đã trợ cấp cho cán bộ, đoàn viên gặp khó khăn với số tiền gần 40 triệu đồng. Hàng năm, có 46/47 CĐCS đạt CĐCS vững mạnh (đạt 98%), trong đó vững mạnh xuất sắc đạt 70%, không có tổ chức công đoàn trung bình, yếu kém. Năm 2014 CĐVC tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Để đẩy mạnh các hoạt động góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh trong thời gian tới, các cấp CĐVC tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho cán bộ đoàn viên học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tích cực giới thiệu đoàn viên xuất sắc cho cấp ủy đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia cải cách hành chính. Vận động đoàn viên công đoàn tích cực nghiên cứu khoa học, sáng tạo để ứng dụng vào thực tiễn công việc. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành- Sáng tạo-Tận tuỵ-Gương mẫu” đạt hiệu quả cao gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Coi trọng việc đăng ký, thực hiện các công trình sản phẩm, việc làm có ý nghĩa thiết thực và kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Triển khai và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp. Tăng cường củng cố, kiện toàn Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp, đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết của Công đoàn, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thường xuyên kiểm tra hoạt động tài chính các cấp công đoàn.
Để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, ngoài những giải pháp nêu trên. Ban Thường vụ CĐVC đề nghị các cấp ủy Đảng một số giải pháp sau: Tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ đảng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương (khoá X), Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đảng bộ cơ sở quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, có uy tín và có kinh nghiệm hoạt động trong phong trào cán bộ CCVCLĐ và hoạt động công đoàn để đảm đương nhiệm vụ chủ chốt của CĐCS và thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ để tạo nguồn lâu dài cho phong trào. Đảng uỷ, lãnh đạo các cơ quan tiếp tục tạo điều kiện, giao nhiệm vụ và phát huy nội lực của tổ chức công đoàn, quan tâm bồi dưỡng lý luận của Đảng và ý thức phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng cho cán bộ, đoàn viên. Cần có sự thống nhất chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng từ tỉnh đến huyện đối với các tổ chức đảng trực thuộc có CĐCS thuộc CĐVC tỉnh như ngành bảo hiểm xã hội, Cục thuế, Thi hành án dân sự… để chỉ đạo hoạt động công đoàn được thuận lợi hơn.

                                                                           NGUYỄN XUÂN TRÀ
                                                             (Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây