Hoạt động công đoàn góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Đảng

Thứ hai - 21/09/2015 21:39 622 0
                                                                                                                                                                                                                                                                 NGUYỄN THẾ LẬP
                             ỦY  VIÊN BCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM, CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH
 
 Trong quá trình lãnh đạo thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển KT-XH tỉnh nhà theo đường lối đổi mới của Đảng, Tỉnh ủy Quảng Trị đã luôn chú trọng dành nhiều sự quan tâm, chăm lo  xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh.  Điều đó được khẳng định qua thực tiễn cũng như qua nhiều văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, và đặc biệt là Nghị quyết chuyên đề số 11/NQ-TU “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đây là Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW về “ tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X đề ra. Nhờ đó, trong những năm qua Đảng, Chính quyền, Công đoàn các cấp đã có nhiều giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh…     


 
Nhờ chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp, nên đội ngũ CNVC,LĐ trong tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên; bản lĩnh chính trị vững vàng; môi trường làm việc ngày càng được cải thiện. Tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển. Đến nay, hệ thống công đoàn Quảng Trị đã từng bước được kiện toàn và đổi mới; toàn tỉnh hiện có 1.070 CĐCS, trong đó: có 925 CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp, 145 CĐCS khu vực doanh nghiệp; có 9 LĐLĐ huyện, thị xã, 6 công đoàn ngành địa phương và công đoàn Viên chức tỉnh, tập hợp trên 3,5 vạn đoàn viên trong trong tổng số gần 6 vạn lao động trong các thành phần kinh tế. Với phương châm “hướng về cơ sở, vì quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động”, tổ chức công đoàn đã luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với từng loại hình tổ chức; tích cực vận động, tập hợp và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tham gia có hiệu quả vào việc quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Đặc biệt, với chức năng của mình, công đoàn đã thường xuyên tham mưu kịp thời cho cấp ủy để giải quyết những vấn đề nảy sinh, đáp ứng các nhu cầu chính đáng của CNVC,LĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.
Để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tổ chức công đoàn đã phối hợp cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho người lao động nhận thức rõ thời cơ và thách thức để cùng nhau nỗ lực phấn đấu vượt qua. Các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp công đoàn triển khai và mang lại hiệu quả cao, giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giúp CNVC,LĐ phát huy quyền làm chủ trong sản xuất, kinh doanh và trong quản lý cơ quan, đơn vị; tạo động lực thúc đẩy quá trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp, không chỉ tạo ra những công trình sản phẩm có sức cạnh tranh cao mà còn góp phần quan trọng trong vấn đề đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đây là một trong những phong trào nổi bật, tạo được dấu ấn trong xã hội, được Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà ghi nhận và đánh giá cao.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo CNVC,LĐ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động nhằm xây dựng đội ngũ CNVC,LĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững bản chất giai cấp, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Công đoàn các cấp cũng đã chủ động tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn các phong trào thi đua, CNVC,LĐ đã được rèn luyện, trưởng thành; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tạo động lực mới, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của cán bộ, CNVC,LĐ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, Công đoàn đã vận động CNVC,LĐ phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp và trí tuệ tập thể, góp phần cùng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC,LĐ. Việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đã được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động và việc làm thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu nhất là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp đã có những bước tiến tích cực; chất lượng hoạt động CĐCS và năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Thành quả đó đã đem lại niềm tin cho người lao động, làm cho người lao động tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp công đoàn tiến hành thường xuyên. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, các cấp công đoàn đã giới thiệu hơn 4.000 CNVC,LĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đây là yếu tố quan trọng để góp phần nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng đã tích cực thực hiện tốt các hoạt động xã hội, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Những kết quả đạt được của phong trào CNVC,LĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.
Tuy vậy, so với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC,LĐ trong tỉnh vẫn còn không ít hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục. Sự phát triển của lực lượng CNVC,LĐ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của một bộ phận công nhân còn thấp và mất cân đối trong cơ cấu lao động. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân có trình độ tay nghề cao còn thiếu. Nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và hiểu biết về pháp luật của một bộ phận công nhân, lao động còn hạn chế. Việc làm và đời sống vật chất, tinh thần của CNVC,LĐ đang còn không ít khó khăn, đặc biệt là công nhân lao động phổ thông, giản đơn, lao động trực tiếp ở các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước thiếu thiện chí trong việc hợp tác với tổ chức Công đoàn. Hiệu quả hoạt động của CĐCS chưa cao, chưa đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động ở các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa đảm bảo, nhiều nơi còn vi phạm. Hoạt động của các cấp công đoàn nhìn chung chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của giai cấp công nhân. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở chưa đạt tỷ lệ tương xứng. Vai trò tham gia quản lý cũng như đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở không ít CĐCS còn mờ nhạt. Cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp nhìn chung vẫn còn yếu. Năng lực chỉ đạo phong trào và công tác vận động công nhân, lao động chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn…
Xây dựng giai cấp công nhân là nhiệm vụ vừa lâu dài vừa cấp bách của toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy, trong phần phương hướng, mục tiêu và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Quảng Trị 5 năm (giai đoạn 2016-2020) dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã nhấn mạnh: “Quan tâm, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp cho công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, nhất là việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, chăm sóc phục hồi sức khỏe. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiền phong của công nhân, công chức, viên chức, người lao động trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập quốc tế…Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn…”
 Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu trên của Đảng, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực, tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Trước hết, cần tiếp tục tập trung tuyên truyền để nâng cao bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động cho công nhân. Tích cực tham mưu những giải pháp phù hợp để tỉnh giải quyết tốt hơn những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động, nhất là vấn đề việc làm, nhà ở, quan hệ lao động và các phúc lợi xã hội khác.
Trong tình hình hiện nay, các cấp công đoàn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT và các chính sách liên quan đến người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và tiếp tục nghiên cứu sắp xếp mô hình tổ chức để phù hợp với tình hình mới.  
Xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị, trong đó sự nỗ lực tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của bản thân tổ chức công đoàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với sự quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và  cấp ủy, chính quyền các cấp, tin tưởng rằng tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVC,LĐ tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tiên phong để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp./.
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây