Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ sáu - 27/05/2016 03:16 558 0
Ngày 8-4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn:
Căn cứ nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng. Từ đó, biến thành hành động cách mạng, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.
2. Yêu cầu
- Các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội của đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức, tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.
- Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.
 - Cấp ủy đảng các cấp phải gắn học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Nội dung học tập, quán triệt
- Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
- Kết hợp học tập, quán triệt các văn kiện với thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian thích đáng để thảo luận và thông qua chương trình hành động. Chương trình hành động cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bám sát Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình.
2. Đối tượng và phương thức học tập, quán triệt
- Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên với những nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng.
- Mở lớp cán bộ chủ chốt các cấp, đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, định hướng, giải pháp thực hiện; từ đó, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào công tác; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.
- Mở các lớp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; giúp người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác.
- Triển khai những hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp với các tầng lớp nhân dân.
3. Về tài liệu và báo cáo viên cho đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII
- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XII của Đảng và Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn và phát hành 5 loại tài liệu: Tài liệu nghiên cứu dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu hỏi - đáp dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến trong nhân dân; tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XII của Đảng; tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Các cấp ủy đảng cần có tài liệu bổ sung, cụ thể phù hợp với địa phương, cơ sở và các lĩnh vực chuyên sâu liên quan cho các đối tượng.
- Đề cao vai trò của các đồng chí bí thư cấp ủy trong việc trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong chỉ đạo việc thành lập và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của cấp ủy.
- Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Tổ Báo cáo viên Trung ương để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khi cần thiết.
4. Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động
- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.  
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao;thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt đến tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc.
- Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết. 
5. Viết thu hoạch cá nhân
Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.
III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
1. Các lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng cùng với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cho các đối tượng: lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và lãnh đạo chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các hội khoa học, kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trí thức tiêu biểu; lãnh đạo Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo các hội văn học - nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn nghệ sỹ tiêu biểu; đội ngũ giảng viên giáo dục lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
2. Các lớp cán bộ chủ chốt của các tỉnh ủy, thành uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ Khối Trung ương tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của địa phương hoặc cơ quan bộ, ngành Trung ương.
- Đối tượng:
+ Đối với các tỉnh ủy, thành uỷ, đối tượng của lớp gồm: tỉnh uỷ viên, thành uỷ viên; trưởng, phó ban ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, thành phố; bí thư, uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc tỉnh, thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố; cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu;
+ Đối với các đảng uỷ khối, đối tượng của lớp gồm: lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương, đảng uỷ viên các đảng uỷ trực thuộc khối (trừ các đồng chí đã học ở các lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương mở dành cho cán bộ chủ chốt và thuộc các đối tượng đã được triệu tập).
- Thời gian: mỗi lớp 1,5 ngày, trong đó:
+ Những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XII và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, thành phố, khối: 1 ngày;
+ Thảo luận về nội dung và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối; giải đáp, tổng kết: 0,5 ngày. 
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XII của Đảng; tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và các tài liệu có liên quan của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối.           
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại, bồi dưỡng cho báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu…của người học thực hiện theo Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và theo kế hoạch của cấp ủy chủ trì.    
- Hoàn thành trong Quý II/2016.
3. Các lớp cán bộ chủ chốt ở cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố...)
Cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố, gọi chung là huyện) tổ chức các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.
- Đối tượng: các đồng chí huyện uỷ viên, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn...; có thể mở rộng đến thường vụ đảng uỷ xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, một số cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn.
- Thời gian: 1,5 ngày, trong đó:
+ Quán triệt nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và của đảng bộ địa phương, cơ sở: 1 ngày;
+ Thảo luận nội dung - chương trình hành động, giải đáp, tổng kết: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại, bồi dưỡng cho báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu… của người học thực hiện theo Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; của cấp ủy cấp trên và theo kế hoạch của cấp ủy chủ trì.
- Hoàn thành trong Quý III/2016.
4. Các lớp ở cấp cơ sở
Đảng uỷ, chi ủy xã, phường, thị trấn và đảng bộ, chi bộ cơ sở... tổ chức các lớp học tập Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ.
- Đối tượng: toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; mời cả các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của các văn kiện Đại hội và chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ cơ sở.
- Thời gian: 1,5 ngày, trong đó:
+ Giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020 nêu trong Nghị quyết: 1 ngày;
+ Thảo luận, thông qua chương trình hành động, giải đáp, tổng kết: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu hỏi - đáp dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến trong nhân dân; tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và tài liệu có liên quan của cơ sở.  
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại, bồi dưỡng báo cho cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu… của người học thực hiện theo Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; của cấp ủy cấp trên và theo kế hoạch của cấp ủy chủ trì.
- Hoàn thành trong Quý III/2016.
5. Đối với các lực lượng vũ trang
- Đảng bộ các cấp trong Quân đội và Công an tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo kế hoạch chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương.
- Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong lực lượng vũ trang.
- Nội dung và tài liệu học tập, gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tài liệu nghiên cứu dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu hỏi - đáp dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến trong nhân dân; tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XII của Đảng; tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và tài liệu do Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo biên soạn (nếu có).
- Hoàn thành trong Quý III/2016.
6. Đối với cán bộ, đảng viên và người Việt Nam ở ngoài nước
- Đảng ủy Ngoài nước phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên đang công tác, học tập ở nước ngoài; phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
- Hoàn thành trong Quý III/2016.
7. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các đoàn thể chính trị - xã hội, dựa trên các văn kiện Đại hội XII của Đảng và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu, rộng nội dung Nghị quyết Đại hội XII đến từng đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp.
 - Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giới thiệu nội dung các văn kiện Đại hội cho các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu với hình thức và quy mô phù hợp, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.
- Hoàn thành trong Quý III/2016.
8. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong các tầng lớp nhân dân
- Các cấp uỷ đảng chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào tài liệu Hỏi - Đáp về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể; chỉ đạo báo chí của ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…  
- Các hội Văn học - Nghệ thuật chỉ đạo việc học tập, phổ biến thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.
- Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Đại hội XII của Đảng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của cấp ủy các cấp
- Cấp uỷ đảng các cấp tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình.
2. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ
- Quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện.
- Chương trình hành động của tập thể phải được thực hiện thông qua các kế hoạch công tác, các đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, hàng năm và toàn nhiệm kỳ.
3. Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương các đoàn thể xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng chương trình hành động và tích cực triển khai thực hiện.
4. Trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp
 Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và thông qua chương trình hành động của đảng bộ; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân; trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy khối, ngành, địa phương, đơn vị; trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị sự hỗ trợ của tổ báo cáo viên cấp trên hoặc cử một số đồng chí trong cấp ủy; chỉ đạo việc viết thu hoạch của người học một cách thiết thực, không qua loa, hình thức; bố trí thời gian hợp lý để viết thu hoạch và chỉ đạo hình thức đánh giá kết quả thu hoạch; tiếp thu đề xuất, kiến nghị để hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động.
5. Trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp
Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành tham mưu với cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện và lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên để hỗ trợ cấp ủy cấp dưới, báo cáo về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương việc thực hiện Hướng dẫn này./.

                                                                            Tác giả bài viết: BAN BIÊN TẬP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây