Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ hai - 29/12/2014 01:44 1.746 0
Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi. Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương như sau:
.
.
Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị “Về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015”; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Ất Mùi như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    - Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.  

    - Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các Hội nghị Trung ương (khóa XI), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; phát hiện và nhân rộng mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương những tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2014; kết quả thực hiện 4 năm Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động mừng xuân Ất Mùi và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 ở các cấp, các ngành. 

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng. 

- Các hoạt động của các tổ chức đảng tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Đấu tranh, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; các tệ nạn xã hội và các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

III. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 
- Trung ương: Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội.
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia do thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức vào ngày 2/2/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện đoàn ngoại giao một số nước tại Hà Nội tới dự. 
 - Các tỉnh, thành phố trên cả nước không tổ chức Lễ kỷ niệm, tùy vào điều kiện cụ thể để lựa chọn các hình thức kỷ niệm khác, thích hợp. 

2. Tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng vào dịp kỷ niệm 
 Toàn Đảng sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng vào dịp kỷ niệm (mùng 3 tháng 2). Cụ thể như sau: 
- Các đảng bộ tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương căn cứ vào Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, bổ sung các tư liệu về lịch sử đảng bộ tỉnh, thành phố và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bộ, ngành, đơn vị để biên tập thành tài liệu hoặc đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 Ngày thành lập Đảng, gửi tới các chi bộ đảng để tổ chức sinh hoạt. 
- Các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập tài liệu sinh hoạt của đoàn viên, hội viên.  

3. Tổ chức tôn vinh người có công với Đảng, với cách mạng và phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân
- Các tỉnh, thành phố tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức ở quy mô phù hợp các hình thức kỷ niệm, như: Tôn vinh đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang; gặp mặt các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến; tổ chức trao huy hiệu Đảng; biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nói chuyện truyền thống…
- Các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh các phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương "người tốt, việc tốt", các điển hình, nhân tố mới; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi, thông qua đó lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Tùy điều kiện để tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, như: gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu, thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức hành hương về nguồn, thăm quan di tích lịch sử...

4. Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học trong các học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố 
 Các học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm khẳng định và làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thành quả cách mạng Việt Nam; những vấn đề lý luận về đảng cầm quyền, về  việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế… 

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân
- Tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đảng đã cho ta mùa Xuân”. Thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức vào tối ngày 2/2/2015. 
- Các địa phương trong cả nước chỉ đạo, tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, chiếu phim… phục vụ nhân dân. 

6. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền cổ động trực quan
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm, nhất là lễ kỷ niệm; biểu dương “người tốt, việc tốt”, tấm gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.   
- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ Trung ương tới địa phương tăng cường các buổi báo cáo, nói chuyện thời sự vào dịp mùng 3 tháng 2. 
- Các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương vào dịp mùng 3 tháng 2 để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. 
- Các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong cả nước chỉ đạo tổ chức treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền. 
- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong 85 năm qua, những đóng góp xứng đáng của cách mạng Việt Nam đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh vì hoà bình, phát triển và tiến bộ xã hội trên thế giới tới cán bộ, nhân viên và bạn bè quốc tế, kiều bào ta đang học tập, sinh sống ở nước ngoài. 

IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm; biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; thẩm định các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; kiểm tra, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.   

2. Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước; chú ý quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và kiều bào ta về đón Tết.  

3. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo, kiểm tra công tác xuất bản sách, ấn phẩm tuyên truyền về Đảng, về Bác Hồ; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân biên soạn và phát hành ấn phẩm có nội dung sai lệch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng và Nhà nước.     

4. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi; hướng dẫn các cơ quan báo chí nước ngoài thông tin, tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm, nhất là Lễ kỷ niệm. 

5. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tạo không khí thi đua, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành.    

6. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; tổ chức phát động các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng chào mừng.  

7. Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014- 2015 chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia trọng thể, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các phong trào thi đua sôi nổi, tạo khí thế cách mạng trên địa bàn Thủ đô. 

8. Các cơ quan báo chí Trung ương xây dựng chương trình tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thiết thực, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đưa tin, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin, bài, phóng sự để không xảy ra tình trạng thông tin sai lệch, thiếu tính định hướng, gây bất lợi cho công tác tuyên truyền, giáo dục. 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm. Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm; đồng thời tăng cường phát sóng phim tài liệu về Đảng, về Bác Hồ.     

9. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm; biên soạn tài liệu hoặc đề cương tuyên truyền; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của địa phương, bộ, ngành. 

V. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi !
2. Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)!
3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!
4. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015!
6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây