Những nội dung phối hợp giữa BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong thực hiện chính sách về pháp luật BHXH cho người lao động

Chủ nhật - 16/08/2015 22:55 644 0
Ngày 29/7/2015, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Qui chế phối hợp số 2803/QCPH-TLĐ-BHXH trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-20120. Qui chế gồm 4 Chương và 27 Điều; theo đó nội dung phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh được qui định như sau:
1. Phối hợp trong nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Vịêc làm:
- BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động về những khó khăn, vướng mắc trogn thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT gửi BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam về đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
2. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT:
- BHXH chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT theo kế hoạch và chỉ đạo của BHXH Việt Nam; LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo LĐLĐ huyện, các CĐCS tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động, phối hợp tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tới cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và CNVCLĐ để người lao động hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.
3. Phối hợp trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT:
- BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh cùng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo các văn bản qui phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam;
- BHXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp với LĐLĐ tỉnh và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người lao động; chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với LĐLĐ huyện trong việc chỉ đạo tổ chức và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người lao động;
- LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm phối hợp với BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và quản lý đối tượng; thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; Phối hợp với BHXH tỉnh trong trao đổi thông tin về người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác phát triển CĐCS, phát triển đoàn viên công đoàn, đôn đốc, vận động các đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT; phân công cán bộ, chuyên viên chuyên trách để theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các công việc liên quan đến BHXH, BHYT; Hướng dẫn việc báo cáo công khai kết quả thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới người lao động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động đầu năm của mối đơn vị, doanh nghiệp.
BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh thống nhất thời gian họp định kỳ 6 tháng 01 lần hoặc đột xuất giữa hai bên để đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc nãy sinh tại địa phương; giao trách nhiệm cho các phòng, ban chức năng liên quan làm đầu mối phố hợp để chuẩn bị nội dung và thông báo sau cuộc họp. Văn bản thông báo sau cuộc họp được đồng gửi cho BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
4. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư về BHXH, BHYT:
- BHXH có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm phối hợp với BHXH tỉnh trong kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Vào tháng 12 hàng năm, hai bên thông báo cho nhau kế hoạch kiểm tra, giám sát của năm tới để theo dõi và phối hợp.
- Theo yêu cầu của tính chất vụ việc, BHXH tỉnh hoặc LĐLĐ tỉnh đề nghị cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát về BHXH, BHYT của mỗi bên. Kết quả kiểm tra được bên chủ trì đoàn kiểm tra, giám sát gửi cho bên tham gia để theo dõi và xử lý. Nếu nội dung kiểm tra, giám sát có sai sót nghiêm trọng hoặc liên quan đến công tác chỉ đạo chung của ngành thì kết quả kiểm tra, giám sát phải gửi cho BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm trả lời đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo thẩm quyền, qui định của Luật Khiếu nại tố cáo, Luật BHXH, BHYT, Luật Việc làm. Trong trường hợp cần thiết có thể tham khảo ý kiến của mỗi bên trước khi trả lời.
- Trong trường hợp cần phối hợp kiểm tra đột xuất, hai bên sẽ thống nhất nội dung, thời gian thực hiện kế hoạch cụ thể,
- Phối hợp xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử ký theo qui định của pháp luật đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật BHXH, BHYT làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của người lao động.
5. Phối hợp trong công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT:
- BHXH có trách nhiệm triển khai thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và qui định của pháp luật.
- LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT của đơn vị được thanh tra cho đoàn thanh tra chuyên ngành của BHXH tỉnh theo qui định của pháp luật.
- Căn cứ tính chất và yêu cầu của vụ việc, LĐLĐ tỉnh cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành theo đề nghị của BHXH tỉnh.
6. Phối hợp trong việc thực hiện khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH:
- LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện quyền khởi kiện ra toà án đối với các hành vi vi phạm về pháp luật BHXH gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Vịet Nam và qui định của pháp luật.
- BHXH tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ và phối hợp với LĐLĐ tỉnh trong việc khởi kiện ra toà án đối với các hành vi  vi phạm pháp luật về BHXH và tham gia tố tụng tại toà án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
7. Phối hợp trong trao đổi thông tin và báo cáo:
- BHXH tỉnh có trách nhiệm thông báo kịp thời với LĐLĐ tỉnh về tình hình tham gia BHXH, BHYT, số đối tượng tham gia, số đối tượng thuộc diện phải tham gia, tình hình nợ đóng, trốn đóng  BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để có giải pháp kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
- BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm trao đổi thông tin định kỳ hàng quí, hoặc 6 tháng/lần hoặc tổ chức cuộc họp đột xuất để trao đổi các thông tin phục vụ cho công tác quản lý hoạt động của hai bên.
- BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh chỉ đạo công đoàn trực thuộc tăng cường, nghiêm túc thực hiện qui định tại Khoản 6,Điều 23 Luật BHXH về việc công đoàn có yêu cầu và “cơ quan BHXH có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện BHXH khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu”.
8. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch và tổng kết tình hình hoạt động:
- BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của hai bên liên quan đến thực hiện  chế độ chính sách BHXH, BHYT tại địa phượng.
- BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh thống nhất việc mời tham dự các hội nghị của ngành và phối hợp tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện BHXH, BHYT tại địa phương. Báo cáo sơ kết, tổng kết và kiến nghị sau hội nghị được đồng kính gửi về BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
9. Phối hợp trao đổi thông tin về các đơn vị tham gia BHXH và các đơn vị mới thành lập tổ chức công đoàn:
- BHXH tỉnh có trách nhiệm cung cấp các đơn vị mới tham gia BHXH cho LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm thông báo các công đoàn trực thuộc mới được thành lập cho BHXH tỉnh.
10. Phối hợp xét khen thưởng, kỷ luật:
- LĐLĐ tỉnh không xét khen thưởng cho các CĐCS vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT; BHXH không xét khen thưởng đối với các đơn vị không thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.
- Phối hợp kiến nghị với Hội đồng thi đua-khen thưởng tỉnh không xét tặng các danh hiệu thi đua đối với doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
                                                                                     BAN BIÊN TẬP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây