Tham luận của Liên đoàn Lao động tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ năm - 24/09/2015 02:56 1.411 0
Tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước;góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Quảng Trị ngày càng vững mạnh.
           Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới và phát triển kinh tế toàn diện của đất nước, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” xác định: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội. Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Quảng Trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chị thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp…” 
          Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cùng với sự nhận thức sâu sắc vai trò của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới, từ Đại hội VIII Công đoàn tỉnh đến nay, tổ chức công đoàn luôn xác định nhiệm vụ phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Để triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS có hiệu quả, LĐLĐ tỉnh đã đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cho triển khai nghiên cứu đề tài “Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ CNLĐ trong các loại hình doanh nghiệp” và đề tài  “ Hoàn thiện các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh”.  Từ các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế, trong những năm qua LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với nhiều giải pháp tích cực, từ số liệu khảo sát thực tế để xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn, hàng năm và theo từng đợt thi đua cao điểm gắn với việc phân bổ các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cho các CĐ huyện, ngành, cơ sở và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện ở các ngành trọng điểm. Phân công trách nhiệm cho các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tham gia chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo từng địa bàn và lĩnh vực phụ trách; giao chỉ tiêu thực hiện cho các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai những nội dung biện pháp cụ thể đến các cấp công đoàn. Phân công cán bộ công chức các ban LĐLĐ tỉnh phối hợp với các LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành để về đến doanh nghiệp tuyên truyền, phát triển đoàn viên. Mở các lớp tuyên truyền, tổ chức sân chơi hỏi đáp về pháp luật lao động và công đoàn ngay tại doanh nghiệp, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia. Tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung phát triển đoàn viên thành lập CĐCS trên Đài PTTH và Báo Quảng Trị. Biên soạn và cấp phát  tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS, thường xuyên tư vấn pháp luật cho người lao động. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách pháp luật đối với người lao động. Đến nay cơ bản đã thành lập được các CĐCS tại các doanh nghiệp có điều kiện sản xuất kinh doanh ổn định, đủ điều kiện theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phát triển được gần 6.000 đoàn viên và thành lập được 122 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với việc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp công đoàn luôn chú trọng việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS khu vực doanh nghiệp gắn với việc xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức tốt việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật lao động. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do công đoàn tổ chức phát động đã khơi dậy tính tự chủ, năng động, sáng tạo của đoàn viên, CNLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, ổn định kinh tế-xã hội tại địa phương.    
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp những khó khăn, hạn chế sau: Hiện nay đa số các doanh nghiệp trong tỉnh đều có quy mô nhỏ, số lượng lao động không lớn và thiếu ổn định. Theo số liệu khảo sát, toàn tỉnh có gần 2.500 doanh nghiệp, sử dụng gần 35.000 lao động nhưng qui mô nhỏ, phát triển không ổn định, lao động chủ yếu hợp đồng thời vụ..; nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về tổ chức công đoàn chưa đầy đủ, một bộ phận người sử dụng lao động chưa hợp tác với công đoàn.
Mặt khác, do điều kiện hoạt động của các cấp công đoàn vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn yếu và mỏng, nên công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các cấp công đoàn chưa có tính toàn diện, thiếu các giải pháp đồng bộ, mới chỉ tập trung chỉ đạo trọng điểm ở những doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi. Nội dung và hình thức tuyên truyền vận động người lao động gia nhập công đoàn và thuyết phục người sử dụng lao động tạo điều kiện để thành lập CĐCS ở một số nơi chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao. Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ đảng chưa thường xuyên, sự phối hợp của hệ thống chính trị chưa được chặt chẽ nên công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.
Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước thời gian tới đạt kết quả cao, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị như sau:
-Thực tế cho thấy, trong những năm qua công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chủ yếu vẫn còn đơn phương là trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Vì vậy, việc phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của các cấp chính quyền cũng như các đoàn thể chính trị nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước cần được quán triệt sâu sắc hơn nữa.
- Các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục quan tâm triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 41- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp…”; Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn trong việc vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp.
- Các cấp uỷ Đảng, đặc biệt là Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-TU của Tỉnh uỷ về phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo của đảng trong việc thành lập và tổ chức hoạt động CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước.
- Nghiên cứu việc phát triển đảng viên đối với những quần chúng ưu tú được công đoàn bồi dưỡng nơi chưa có tổ chức cơ sở đảng.
- Chính quyền các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, tập trung vào các vấn đề về thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, quy chế dân chủ cơ sở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện chính sách tiền lương; quyền thành lập Công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn của CNLĐ trong các doanh nghiệp để các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và ủng hộ việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp.
- Gắn việc xây dựng tổ chức công đoàn cũng như các đoàn thể chính trị-xã hội tại doanh nghiệp với công tác thi đua-khen thưởng của nhà nước để tạo thuận lợi trong việc thúc đẩy thành lập tổ chức CĐCS tại doanh nghiệp.
Đất nước bước sang thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tỉnh nhà đang tập trung phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, phấn đấu đưa Quảng Trị đạt tốc độ phát triển mức trung bình của cả nước. Nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng quê hương, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tin tưởng rằng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần lao động cần cù, sáng tạo vượt qua khó khăn và những thách thức mới, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động.
Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này, với niềm tin tưởng và tự hào, các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà xin được biểu thị quyết tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội đưa tỉnh nhà phát triển theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đã đề ra./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây