Xây dựng mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn trong nhà trường

Thứ ba - 21/10/2014 22:05 4.341 0
Chính quyền và công đoàn đều là thành viên của hệ thống chính trị có cùng mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền (chuyên môn) và công đoàn, các đơn vị trường học đã động viên được đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên được quan tâm; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các trường học ngày càng được phát huy. Công đoàn đã có sự phối hợp tốt với chính quyền trong việc tổ chức tốt hội nghị cán bộ, giáo viên với tinh thần “ Dân chủ, công khai, công bằng” trong xây dựng kế hoạch, phân công lao động, đánh giá khen thưởng, thi đua, sử dụng các nguồn quỹ của đơn vị. Tổ chức công đoàn cơ sở trường học đã góp phần cùng với các đơn vị trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Xây dựng mối quan hệ công tác giữa  chính quyền và công đoàn trong nhà trường
Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Một số đơn vị chưa tạo ra được sự đồng thuận cao giữa chuyên môn và công đoàn, hầu hết các đơn vị đều đã xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn và công đoàn nhưng còn mang tính chất chung, chưa xác định rõ những nội dung cụ thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường chưa được coi trọng; công tác tham gia, phối hợp trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của cán bộ giáo viên chưa được quan tâm đầy đủ; trách nhiệm của mỗi bên trong quy chế phối hợp chưa được xác định cụ thể….
Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trường học trong việc tham gia với chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên và người lao động, cần tập trung xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn ở mỗi đơn vị trường học. Mối quan hệ này, trước hết cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau:
Mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà trường
Các đơn vị trường học khi xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng năm hiệu trưởng cần thông báo dự thảo kế hoạch và cung cấp những thông tin cần thiết cho công đoàn để nghiên cứu và chuẩn bị đóng góp ý kiến có hiệu quả. Hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ giáo viên) trong đơn vị đúng nội dung, quy trình và thời gian. Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp với công đoàn xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý cùng với việc xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn. Công đoàn tham gia với chính quyền chỉ đạo quá trình thực hiện dân chủ, công khai trong việc chọn cử, đề bạt, bầu hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Công đoàn phối hợp với chính quyền xây dựng nội dung, chỉ tiêu, quy trình đánh giá, xét duyệt thi đua. Hiệu trưởng các đơn vị, trường học có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua của đơn vị. Sau khi trao đổi bàn bạc với công đoàn cơ sở, hiệu trưởng quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng và phối hợp với công đoàn tổ chức phát động thi đua, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào, quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Công đoàn có trách nhiệm động viên, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có kết quả các mục tiêu, định mức đề ra.  Vận động cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm đã được đúc kết vào trong công tác và giảng dạy. Chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn theo đúng chức năng, giải quyết đầy đủ kịp thời khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và lao động.
Công đoàn phối hợp với chính quyền triển khai tổ chức hưởng ứng các cuộc vận động lớn trong ngành. Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để tổ chức, thực hiện tốt việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động "Hai không", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Xã hội hoá giáo dục", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các phong trào, các cuộc vận động rộng lớn khác của ngành và xã hội. Vận động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, tham gia đóng góp các loại quỹ: Vì người nghèo, “Mái ấm công đoàn”, khuyến học, tình nghĩa, Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ chương trình nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa…
Mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên và người lao động
Chính quyền phối hợp với công đoàn xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn hóa và trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong đơn vị. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức động viên phát động phong trào học tập, bồi dưỡng để đạt kết quả cao nhất theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn thường xuyên chăm lo xây dựng các điều kiện vật chất, tinh thần và có các hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với người đi học. Chính quyền và công đoàn cơ sở các đơn vị trường học có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên để người lao động được biết, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát và theo dõi thực hiện. Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và xem xét giải quyết những kiến nghị của tổ chức công đoàn. Ban chấp hành công đoàn cơ sở bàn bạc với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trường học tổ chức lập kế hoạch sử dụng quỹ của đơn vị mình, hàng năm tham gia xây dựng, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ và và đưa ra hội nghị cán bộ, giáo viên quyết định.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức công đoàn, thủ trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm bố trí địa điểm và phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn hoạt động, đồng thời hỗ trợ kinh phí hằng năm để công đoàn triển khai có hiệu quả các hoạt động phối hợp. Các cán bộ công đoàn được công đoàn cấp trên triệu tập đi họp ban chấp hành, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đại hội công đoàn ... được chính quyền đồng cấp tạo điều kiện về thời gian, phương tiện đi lại, thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành. Chủ tịch công đoàn giáo dục cơ sở không chuyên trách được dành một số thời gian nhất định theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui định chế độ làm việc đối với giáo viên trường phổ thông để làm công tác công đoàn. Thủ trưởng đơn vị khi điều động công tác đối với cán bộ chủ chốt của công đoàn giáo dục các cấp cần trao đổi thống nhất với ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của mỗi đơn vị trường học mà Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng Quy chế như: quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn; quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế khen thưởng nội bộ của đơn vị; quy chế hoạt động của Ban chấp hành công đoàn cơ sở; quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn…Quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn là sự hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức. Hoạt động của nhà trường hiện nay muốn đạt hiệu quả cao, nhất thiết phải có sự phối hợp tốt giữa chính quyền và công đoàn.
                                                          Nguyễn Thanh Bình
                                                          Chủ tịch CĐGD tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây