PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN ĐÁP ỨNG  YÊU CẦU ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thứ ba - 09/07/2019 05:13 409 0
 
 
                                                                                   NGUYỄN THẾ LẬP
                                                                               TỈNH UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH

Từ cuối thập niên 20 của thế kỷ trước, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam, làm cho phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. Nhờ tiếp thu, vận dụng kinh nghiệm đấu tranh của công nhân thế giới nên giai cấp công nhân Việt Nam đã rút ngắn thời kỳ đấu tranh tự phát để sớm tiến lên trình độ tự giác. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và phong trào yêu nước đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng để đưa phong trào tiếp tục đi lên. Để tập hợp các tổ chức Công hội Đỏ ở cơ sở, Đảng tổ chức ra Tổng công hội Đỏ cấp tỉnh và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tổ chức Hội nghị đại biểu Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất nhằm thống nhất lập ra Công hội đỏ cho xứ Bắc Kỳ. Ngày 28 tháng 7 năm 1929, hội nghị đại biểu Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất họp số 15 Hàng Nón, Hà Nội. Hội nghị đã nhất trí thông qua chương trình, điều lệ và phương hướng hoạt động của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ có ý nghĩa lịch sử to lớn trong quá trình phát triển của phong trào công nhân, Công đoàn Việt Nam.
90 năm qua phong trào công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn tỉnh Quảng Trị luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử phát triển của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà. Ra đời từ những năm 20 của thế kỷ XX, xuất thân từ nông dân, không phải là công nhân công nghiệp, với số lượng không đông, nhưng công nhân, lao động Quảng Trị sớm tiếp thu, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, kiên trung, bất khuất khuất trước kẻ thù, hoà mình vào phong trào cách mạng quê hương và đã được Đảng giác ngộ, càng hiểu rõ, tin tưởng vào đường lối cách mạng. Giai cấp công nhân Quảng Trị đã kề vai, sát cánh với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh dấy lên cao trào cách mạng chống thực dân Pháp, kháng phát xít Nhật, cứu nước, góp phần tích cực vào thành công Cách mạng tháng Tám 1945, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giải phóng dân tộc,  giải phóng xã hội, giải phóng con người.
Cách mạng tháng Tám thành công đã mang lại cho nhân dân ta một luồng sinh khí mới, xoá đi tủi nhục đắng cay, thổi bùng lên ngọn lửa niềm tin trước thắng lợi của cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, giai cấp công nhân Quảng Trị tưng bừng khí thế nêu cao quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng. Hội Công nhân cứu quốc được thành lập nhiều nơi trong tỉnh, tập hợp giáo dục, động viên công nhân lao động hang hái tham gia các phong trào cách mạng, cùng với cả nước anh dũng bền gan chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách.
Sau Hiệp định Geneva, tỉnh Quảng Trị mang trên mình nỗi đau chia cắt. Công đoàn Quảng Trị tạm thời hoạt động ở hai khu vực: Phía Nam, hoạt động hoà nhập vào các ban binh vận, địch vận, tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng trong các cơ sở thuyền, vạn đò, vùng thị xã Đông Hà; Ở phía Bắc, Công đoàn khu vực Vĩnh Linh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Với các phong trào “Vì miền Nam ruột thịt” “Mỗi ngày làm việc bằng hai” “Tay búa, tay súng”… công nhân lao động Vĩnh Linh đã cùng miền Bắc trở thành hậu phương lớn trực tiếp chi viện cho miền Nam, viết tiếp trang sử vô cùng oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân 1975. Gần 45 năm sau ngày nước nhà được độc lập và bước vào thời kỳ đổi mới, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục cuộc chiến đấu chống đói nghèo, lạc hậu, xây dựng kiến thiết quê hương.
Trải qua 12 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, trong từng thời kỳ lịch sử, tổ chức Công đoàn Quảng Trị đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên; bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Hệ thống tổ chức công đoàn Quảng Trị từng bước được kiện toàn và đổi mới. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.200 công đoàn cơ sở với 9 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 5 công đoàn ngành địa phương và Công đoàn viên chức tỉnh, tập hợp trên 4 vạn đoàn viên trong tổng số gần 6 vạn lao động trong các thành phần kinh tế. Hoạt động công đoàn được đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tập hợp đông đảo người lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn, phát động các phong trào thi đua yêu nước tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy đoàn viên hăng say lao động, cống hiến.
Với những thành tích đóng góp quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng giai cấp công nhân và sự nghiệp giải phóng quê hương, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà qua các thời kỳ, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn tỉnh nhà vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.
Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Quảng Trị có quyền tự hào về truyền thống và những thành tưu đạt được qua 90 năm. Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, đó là: Sự phát triển của lực lượng CNVCLĐ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trình độ học vấn, tay nghề của một bộ phận công nhân còn thấp, mất cân đối trong cơ cấu lao động. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân có trình độ tay nghề cao còn thiếu, nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức yếu về năng lực công tác, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc làm và đời sống đang còn nhiều khó khăn, nhất là công nhân lao động ở các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp không muốn hoặc không quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Công đoàn. Nơi đã có tổ chức công đoàn cơ sở thì lúng túng trong công tác tổ chức và phương thức hoạt động nên hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động ở các doanh nghiệp chưa đảm bảo. Tổ chức và hoạt động công đoàn đã được đổi mới nhưng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, hệ thống quản lý, nội dung, phương thức hoạt động vẫn còn nhiều bất cập…
Thời gian tới, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước đem lại nhiều cơ hội, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Việc tham gia và thực thi các cam kết về lao động và công đoàn theo Hiệp định CPTPP, Công ước 98 của ILO về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0...  đòi hỏi phong trào CNVCLĐ và tổ chức hoạt động công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với xu thế thời đại.
Phát huy truyền thống 90 năm qua, nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới, đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn chủ động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để vượt qua. Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn là nhiệm vụ sống còn. Phải lấy đoàn viên làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; nâng cao phúc lợi, xây dựng các thiết chế công đoàn nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn các nhu cầu chính đáng của đoàn viên.
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, luôn trung thành với Đảng, với Nhà nước XHCN; nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động cho công nhân lao động. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động; chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, cơ chế chính sách nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Tăng cường công tác vận động phát triển đoàn viên, đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, phối hợp hiệu quả các giải pháp trong thành lập CĐCS ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giia cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”, triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
Sắp xếp lại hệ thống tổ chức công đoàn cho phù hợp, bảo đảm tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.
Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Khuyến khích khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ để đón đầu cuộc cách mạng 4.0. Phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong phát triển kinh tế-xã hội.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm nay càng có ý nghĩa hơn khi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị và đang thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, tạo điều kiện phối hợp của các cấp chính quyền, tổ chức Công đoàn Quảng Trị sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình, xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức viên chức tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây