Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

http://congdoan.quangtri.gov.vn


Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"

.

.

Nguyễn Thế Lập
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 
         Cách đây 10 năm, nhằm sắp xếp lại mô hình tổ chức công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tiễn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quyết định thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh - Đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tập hợp đối tượng đoàn viên là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Việc thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh đã kịp thời đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo cán bộ đoàn viên; Phù hợp với mô hình, tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Quá trình chỉ đạo, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khẳng định rằng: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh có bước phát triển mọi mặt, đại bộ phận được học tập, đào tạo cơ bản, được giáo dục rèn luyện qua thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành với Đảng, với Nhân dân, kiên định với mục tiêu lý tưởng XHCN. Tuy chiếm tỷ lệ không lớn, song với đặc điểm đa số cán bộ, đoàn viên đang đảm nhiệm những công việc quan trọng, là hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động chủ yếu của tỉnh, trực tiếp tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh xây dựng, ban hành và thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của tỉnh, cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương.

         Đối với hoạt động công đoàn, mặc dù đây là mô hình mới, bước đầu đi vào hoạt động còn nhiều lúng túng cùng với những khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ, biên chế... song Công đoàn Viên chức tỉnh và công đoàn cơ sở đã vượt thách thức từng bước khắc phục khó khăn, bám sát các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa vào hoạt động công đoàn; Động viên đoàn viên và người lao động tích cực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên được quan tâm, tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước; Việc tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng được triển khai hiệu quả; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung Nghị quyết số 11/NQ-TU của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ  sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm.   

        Nét nổi bật và có tính xuyên suốt trong thời gian qua của hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh là tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành-Sáng tạo-Tận tuỵ-Gương mẫu”.

        Cuộc vận động đã gắn với các phong trào thi đua yêu nước và được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ thiết thực, sát hợp với đặc điểm tính chất, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị và đối tượng cán bộ, đoàn viên, có tác động tích cực và thực sự lan tỏa, ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của hầu hết cán bộ, công chức, viên chức. Bám sát các tiêu chí của nội dung cuộc vận động, các cấp công đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm cho mỗi người ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước.... Cuộc vận động càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi được gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các tiêu chí của Cuộc vận động được cụ thể hóa và kết hợp hài hòa với các tiêu chí: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Việc học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu đã thành việc làm thường xuyên, thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Cuộc vận động còn được gắn liền với việc vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước. Qua phong trào ở cơ sở đã khơi dậy tinh thần tận tụy với công việc, ý thức phục vụ, công bộc với nhân dân, tạo được nét thay đổi tích cực trong nền hành chính, công vụ của tỉnh nhà. Cũng thông qua đó đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến, sản phẩm, việc làm có ý nghĩa được đăng ký triển khai và đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực: từ kinh tế - xã hội đến an ninh quốc phòng của địa phương.

     Hai nhiệm kỳ Đại hội đã qua đi, tổ chức hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Song điều trăn trở nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đó là: Đôi lúc, đôi nơi hoạt động công đoàn chưa được rõ nét, việc lựa chọn các nội dung trọng tâm trọng điểm, phù hợp với đặc thù đối tượng để tập trung chỉ đạo thiếu thường xuyên; Các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành- Sáng tạo -Tận tụy-Gương mẫu” ở một số nơi còn hình thức, chưa thực sự trở thành điểm nhấn của Công đoàn Viên chức tỉnh.  

          Mục tiêu tổng quát của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá … Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020… Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Với mục tiêu chính trị đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

         Để phấn đấu đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị chúng ta phải vào cuộc, trong đó yếu tổ quyết định là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh nói riêng - đối tượng tập hợp của Công đoàn Viên chức tỉnh. Thời gian tới Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung một số nội dung trọng tâm sau:  
        Sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với việc tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TU của Tỉnh ủy về  tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Gắn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành-Sáng tạo -Tận tụy-Gương mẫu” với việc  thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, nghị quyết 01/NQ-TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua yêu nước sao cho thực sự hiệu quả, xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá thực chất các phong trào thi đua yêu nước, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong tất cả cán bộ, đoàn viên với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra.

        Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, sao cho mỗi cán bộ đoàn viên thực sự thấm nhuần từ tư tưởng đến hành động. Gắn các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức; Đầu tư có chiều sâu cho phong trào thi đua tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức cấp tỉnh có trí thức, vững vàng về tư tưởng, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học, kỹ thuật tốt, ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, có đạo đức trong sáng.

      Nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của tỉnh, cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương.Phối hợp tổ chức tốt quy chế dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, công chức, viên chức. Khuyến khích, động viên cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cơ chế chính sách mới đồng bộ, hợp lý. Phát huy vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây