Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

http://congdoan.quangtri.gov.vn


Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 17.11.2016, Ban Bí thư có Chỉ thị số 09/CT/TW về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, do đồng chí Đinh Thế Huynh ký. Ban Biên tập Website LĐLĐ tỉnh xin đăng tải toàn văn chỉ thị.
Trong 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng, tập hợp được đông đảo công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn. Công đoàn đã chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo việc làm, đời sống của đoàn viên và người lao động; Tích cực tuyên truyền, vận động, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, động viên công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo...
Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động công đoàn vẫn còn một số hạn chế: Mô hình tổ chức còn chồng chéo; Công tác phát triển tổ chức cơ sở và đoàn viên còn yếu; Nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức công đoàn còn đơn điệu, chưa đủ sức thu hút, lôi cuốn, nhất là đối với người lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước tham gia tổ chức công đoàn.
Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa mang lại những thuận lợi, thời cơ, vừa đan xen không ít khó khăn, thách thức đối với tổ chức công đoàn.
Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đối với tổ chức công đoàn và phong trào công nhân.
Chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn mỗi cấp; nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, phải nhận thức rõ thời cơ và thách thức, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về giai cấp công nhân, phong trào công nhân và hoạt động của công đoàn trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8.9.2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để công đoàn các cấp tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Đại hội nhiệm kỳ này, công đoàn các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; tiếp tục thu hút, tập hợp, động viên công nhân, viên chức, lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật của đoàn viên công đoàn...
2- Chỉ đạo công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ban chấp hành công đoàn khoá mới phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, phấn đấu tỉ lệ nữ đạt khoảng 30%. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lãnh đạo công đoàn chuyên trách các cấp không đủ điều kiện về thời gian để tái cử khoá mới.
3- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội; Chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều công trình, sản phẩm chào mừng đại hội. Đẩy mạnh việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động.
4- Chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn như: Thu nhập, nhà ở, đời sống văn hoá tinh thần… Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể có liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.
5- Tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội theo tinh thần đổi mới, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành đại hội công đoàn cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành từ quý III/2017 đến hết quý II/2018; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tổ chức vào quý III/2018.
6- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện chỉ thị này.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây