Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

http://congdoan.quangtri.gov.vn


Hoạt động công đoàn cơ quan xã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng nông thôn mới

                                NGUYỄN ĐĂNG BẢO
                           PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH

        Thực hiện Quyết định số 974/QĐ-TLĐ ngày 29/6/2004, hướng dẫn số 1902/HD-TLĐ ngày 10/11/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc ban hành qui định tạm thời về tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) xã, phường, thị trấn ( gọi chung là công đoàn đoàn cơ quan xã); Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 28 tháng 5 năm 2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị, về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập, công đoàn xã, phường, thị trấn”. Đến nay, sau 10  năm thực hiện Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố thành lập được 141/141 CĐCS xã, phường, thị trấn, tập hợp được 3.782 cán bộ, công chức, viên chức, lao động cấp xã tham gia tổ chức công đoàn.       

               
                                                                                      
       Với mục đích và ý nghĩa của việc phát triển tổ chức công đoàn trong cơ quan cấp xã theo tinh thần Chỉ thị của Tỉnh uỷ và hướng dẫn tổ chức thực hiện của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong 10 năm qua Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh luôn đặt nhiệm vụ phát triển và xây dựng CĐCS xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng và củng cố tổ chức CĐCS vững mạnh hàng năm. Tập trung chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bám địa bàn để tổ chức hoạt động, lấy lực lượng đoàn viên là cán bộ công chức xã, phường, thị trấn là lực lượng nòng cốt để tổ chức công đoàn tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới. Thuận lợi trong tổ chức hoạt động CĐCS xã, phường, thị trấn là lực lượng đoàn viên đều là những người có trình độ chuyên môn, được đào tạo chuẩn hoá, có ý thức trong công việc, tỷ lệ đảng viên cán bộ cấp xã khá cao, có ý thức về chính trị, ý thức giai cấp và tự hào, vinh dự được tham gia tổ chức công đoàn; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ địa phương trong hoạt động của tổ chức công đoàn…

         Với những thuận lợi là cơ bản, từ khi thành lập đến nay, hoạt động của tổ chức công đoàn xã, phường, thị trấn đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đại diện cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức xã trong việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức theo qui định của pháp luật. Tổ chức công đoàn xã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức xã các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước bằng các hình thức phong phú, như thông qua sinh hoạt, tổ chức hội thi, hội diễn… nên đã góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, công chức trong cơ quan; làm tốt công tác kiểm tra, kết hợp cùng ban thanh tra nhân dân và ban giám sát cộng đồng để kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở. Một số nơi đã tích cực đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực vi phạm các qui định của nhà nước trong quản lý đất đai, lợi dụng chức quyền gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân….Hoạt động công đoàn cơ quan xã, phường, thi trấn đã tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện qui chế hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Chủ tịch UBND xã tổ chức thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, ký kết qui chế phối hợp giữa chủ tịch UBND xã và công đoàn cơ quan xã, góp phần thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt chế độ công khai dân chủ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ, công chức xã trong thi hành công vụ. Thông qua các hoạt động của tổ chức công đoàn đã tạo được sự đoàn kết gắn bó cán bộ, công chức, xây dựng thực hiện tốt đời sống văn hoá tại cơ quan xã. Nhiều công đoàn cơ quan xã tổ chức được các nguồn quĩ để trợ giúp cán bộ đoàn viên khi rủi ro, hoạn nạn, động viên phát thưởng cho con em học tập đạt thành tích cao, tổ chức thăm quan, du lịch hàng năm cho đoàn viên cán bộ cơ quan xã hàng năm; đề xuất công đoàn cấp trên trao tặng “ Mái ấm công đoàn” cho cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Theo số liệu của LĐLĐ tỉnh, những năm gần đây, chương trình nhà ở “ Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh đã dành hơn 50% số lượng nhà để trao cho đoàn viên, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn. Các phong trào thi đua yêu nước do LĐLĐ tỉnh phát động đều được CĐCS xã, phường, thị trấn hưởng ứng tích cực, như cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “ Trung thành-Sáng tạo-Tận tuỵ-Gương mẫu” đã có tác động tích cực trong thái độ làm việc và ứng xử của cán bộ, công chức xã đối với nhân dân; nội dung các phong trào thi đua đều hướng vào công tác tham gia quản lý cơ quan, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến, đổi mới, nội dung, phương thức làm việc phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Hưởng ứng phong trào “ Chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều CĐCS xã đã chủ trì mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho bà con nông thôn nâng cao hiểu biết kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt , chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, góp phần xây dựng nông thôn mới. LĐLĐ huyện Cam Lộ thành lập Câu lạc bộ các CĐCS xã để chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỷ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt cho bà con nông dân…

         Đội ngũ cán bộ công đoàn xã ngày càng được kiện toàn củng cố, hầu hết chủ tịch CĐCS xã đều tham gia cấp uỷ xã và giữ vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo. Việc đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn xã hàng năm được quan tâm và tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, như: tập huấn theo chuyên đề, tập huấn kỹ năng hoạt động, tập huấn kiến thức pháp luật, đặc biệt trong năm 2014, Hội thi cán bộ CĐCS giỏi toàn tỉnh đã có tác động tích cực đến việc giao lưu học hỏi, nâng cao được kỹ năng hoạt động thực tiễn cho cán bộ CĐCS xã, một số xã đã đạt thành tích cao trong hội thi cán bộ CĐCS giỏi do LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức. Công tác phân loại, đánh giá chất lượng CĐCS hàng năm được tổ chức chu đáo, tỷ lệ CĐCS xã, phường, thị trấn hàng năm đạt CĐCS vững mạnh trên 90% ( trong đó có trên 25% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc), không có CĐCS xếp loại yếu kém.

          Qua 10 năm thành lập và phát triển, đến nay đã khẳng định rằng, việc thành lập tổ chức công đoàn cơ quan xã  đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của việc củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và sự phát triển của lực lượng công chức, viên chức theo qui định của pháp luật về công chức, viên chức cấp xã. Với những kết quả tích cực sau 10 năm thành lập tổ chức CĐCS xã đã được khẳng định; nhưng trong tổ chức hoạt động của CĐCS xã  còn có những khó khăn nhất định, như về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động còn khó khăn, cán bộ hợp đồng chưa có nguồn để trách kinh phí công đoàn theo qui định của pháp luật.., cán bộ công đoàn xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc, phụ cấp theo qui định của tài chính công đoàn thì không đáng kể, quĩ thời gian dành cho hoạt động công đoàn không nhiều, kinh nghiệm hoạt động công đoàn chưa nhiều. Một thực tế khách quan nữa là, tổ chức công đoàn cơ quan xã là mô hình mới, nên ngay trong văn bản qui định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của nhà nước có những vấn đề chưa phù hợp. Cấp uỷ lãnh đạo trực tiếp tổ chức CĐCS xã một số nơi chưa được thống nhất, có nới là chi bộ cơ quan xã, có nơi là Đảng uỷ xã…Những khó khăn nêu trên, qua sơ kết 10 năm thành lập và hoạt động CĐCS xã, LĐLĐ tỉnh sẽ có những đúc rút trong chỉ đạo, tập hợp những kiến nghị đề xuất với Tỉnh uỷ, Tổng LĐLĐ Việt Nam để tiếp tục củng cố, phát triển và xây dựng tổ chức CĐCS xã, phường, thị trấn ngày một vững mạnh./.
 
                    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây