Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2021

Thứ ba - 23/02/2021 22:56 7.655 0
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm khởi đầu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tập trung nguồn lực, tích cực tham gia khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; góp phần ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-LĐLĐ ngày 22/02/2021 về tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

2. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, các mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành; chú trọng tổ chức phong trào thi đua ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

 3. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Chủ đề thi đua:
"Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống".

2. Nội dung thi đua:
2.1. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế-xã hội của ngành, địa phương và tỉnh Quảng Trị.

2.2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động công đoàn năm 2021: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”...

2.4. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ toàn quốc giai đoạn 2020 - 2025.

2.5. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.  

 III. THỜI GIAN VÀ MỐC CÁC ĐỢT THI ĐUA
Phong trào thi đua năm 2021 được tổ chức thành 2 đợt như sau:

Đợt 1: Từ nay đến 30/6/2021: Tuyên truyền, học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền, quán triệt kết quả, phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X-năm 2020.

Đợt 2: Từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021: Quyết tâm, nỗ lực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. Thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Liên đoàn Lao động tỉnh.
 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phong trào thi đua trong các cấp công đoàn toàn tỉnh.
 - Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức triển khai, tập huấn về công tác thi đua khen thưởng cho khu vực doanh nghiệp.
 - Ban hành kế hoạch tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 từ cấp cơ sở đến cấp LĐLĐ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021).
- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ 9 (2020-2021).
- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Trang thông tin điện tử, Facebook Công đoàn Quảng Trị.
- Tuyên truyền những kết quả đạt được của phong trào thi đua trong CNVCLĐ   và các cấp công đoàn, các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiến.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào và báo cáo Tổng Liên đoàn.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở
- Căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp; kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của LĐLĐ tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương, ngành, đơn vị để báo cáo cấp ủy, chủ động phối hợp chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời tổ chức phát động, ký kết giao ước, đăng ký thi đua; hướng dẫn triển khai phong trào thi đua đến các công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên cấp mình với nội dung thiết thực, cụ thể và biện pháp thực hiện rõ ràng, có tính khả thi.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; thúc đẩy năng suất lao động, hiệu quả công tác gắn với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

 - Mỗi LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng được ít nhất 01 mô hình điểm về các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; có đề tài, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ 9.

 - Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương điển hình tiên tiến theo chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp công đoàn thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả tổ chức phong trào thi đua về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở) để kịp thời tuyên truyền, biểu dương, làm cơ sở cho công tác khen thưởng./.

Tác giả bài viết: CTCS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây