Chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2013); Chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Thứ ba - 23/07/2013 03:57 2.443 0
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT VAI TRÒ TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
Đ/c Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị
Đ/c Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị
         Cùng với truyền thống Cách mạng 84 năm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Quảng Trị  từ ngày thành lập đến nay đã qua 11 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, trong từng thời kỳ lịch sử đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Trong những năm 1930-1931 tổ chức Công hội Đỏ Quảng Trị, Đông Hà đã ra đời đi vào hoạt động, đã cùng với nhân dân trong tỉnh tổ chức xây dựng lực lượng tham gia kháng chiến, góp phần cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc cách mạng Tháng 8/1945. Trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc, tổ chức Công đoàn Quảng Trị đã cùng với nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà kháng chiến, đấu tranh giải phóng quê hương, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc.
         Trong công cuộc đổi mới đất nước và từ ngày lập lại tỉnh đến nay, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh nhà luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cùng với các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có những chuyển biến tích cực, phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên và có mặt trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề, lĩnh vực và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức và đại đoàn kết dân tộc. Hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh ngày càng được đổi mới để đáp ứng với tình hình phát triển của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở, thực hiện tốt chức năng trung tâm của tổ chức công đoàn là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, thu hút đông đảo CNVCLĐ gia nhập tổ chức công đoàn. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 35.000 đoàn viên trên tổng số gần 60.000 CNVCLĐ, được tổ chức sinh hoạt trong 1.053 tổ chức công đoàn cơ sở được sự chỉ đạo trự hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp của 25 tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở, trong đó có 09 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 07 công đoàn ngành, Công đoàn Viên Chức tỉnh; 09 công đoàn giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố. Với bề dày truyền thống và thành tích đóng góp của giai cấp công nhân, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. Công đoàn Quảng Trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu thi đua Huân Chương Độc lập Hạng Nhì và nhiều danh hiệu thi đua khác.
          Bên cạnh những kết quả đạt được thì giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh trong giai đoạn hiện nay vẫn còn một số vấn đề hạn chế, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vu, tay nghề  còn thấp so với yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, mất cân đối trong cơ cấu lao động kỹ thuật giữa các bộ phận công nhân; tình trạng thiếu nghiêm trọng chuyên gia kỹ thuật giỏi, cán bộ quản lý giỏi, thiếu công nhân có trình độ tay nghề cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu và ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật mới. Một bộ phận công nhân-lao động, công chức, viên chức nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp còn thấp; việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân-lao động, công chức, viên chức đang có nhiều khó khăn, bức xúc, đặc biệt là bộ phận công nhân, lao động tại các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Hoạt động của tổ chức công đoàn còn chưa theo kịp đối với sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ CNVCLĐ. Mô hình tổ chức, phương thức hoạt động còn chậm đổi mới, lúng túng trước sự thay đổi của mô hình quản lý mới. Phát triển đoàn viên và thành lập  tổ chức công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế đạt tỷ lệ còn thấp. Một số nơi, vai trò tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động của công đoàn hiệu quả còn thấp...
          Với những điều chỉnh mới của Luật Công đoàn và Bộ Luật Lao động 2012, những đúc rút kinh nghiệm qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết 11-NQ/TU về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, gắn với việc tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh trong thời gian tới hoạt động của các cấp công đoàn cần tập trung cùng với Đảng và hệ thống chính trị xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh đáp ứng với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, coi đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược, là việc làm thường xuyên trong họat đông của các cấp công đoàn. Trọng tâm là làm tốt các nhiệm vụ sau:
          Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức. Tuyên truyền và triền khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
          Chủ động cùng với các ngành chức năng tổ chức triển khai và tuyên truyền sâu rộng về Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi) trong công nhân, viên chức, lao động và đối tượng sử dụng lao động; tích cực tham gia với chính quyền các cấp để xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách tạo động lực, đảm bảo vừa khuyến khích công nhân-lao động, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, đảm bảo hình thành nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
          Trên cơ sở Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động mới được sửa đổi, các cấp công đoàn tích cực tham gia với các ngành hữu quan, các doanh nghiệp xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chính sách liên quan đến công nhân, lao động, đội ngũ công chức, viên chức như chính sách về đào tạo nghề, thu hút nhân lực, chính sách về BHXH, BHYT và các chính sách liên quan đến quan hệ lao động, góp phần ổn định về quan hệ lao động để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
          Hoạt động của các cấp công đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung, gắn kết với người lao động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên để ngày càng thu hút, tập hợp và động viên được đông đảo công nhân-lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn.
          Phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn trong 84 năm qua, tin tưởng rằng tổ chức Công đoàn Quảng Trị sẽ làm tốt hơn nữa chức năng của mình, góp phần cùng Đảng bộ và hệ thống chính trị để xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức viên chức tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

 
                                                Nguyễn Thế Lập
                                      Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị
 
                 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây