CÔNG ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

Thứ sáu - 22/09/2023 00:55 131 0
Từ ngày thành lập đến nay Công đoàn Tỉnh Quảng Trị đã trải qua 12 kỳ Đại hội
433a7259

- Đại hội lần thứ I họp vào tháng 8 năm 1946 tại thị xã Quảng Trị; tham dự Đại hội có 122 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 25 đồng chí; đồng chí Trần Tiềm được Đại hội bầu làm Thư ký.

- Đại hội lần thứ II họp vào ngày 15 tháng 1 năm 1950 tại Phong An, huyện Triệu Phong; tham dự Đại hội có 300 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 25 đồng chí; Đồng chí Trần Đăng Hằng được bầu làm Thư ký. Sau đó, đồng chí Nguyễn Tiếp được cử làm quyền Thư ký thay đồng chí Trần Đăng Hằng chuyển công tác.
Sau khi thống nhất đất nước, ngày 29.6.1976 hợp nhất Công đoàn tỉnh Quảng Bình, khu vực Vĩnh Linh, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế thành Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên. Ban Chấp hành lâm thời gồm 27 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Thụ làm Thư ký.

- Đại hội lần thứ III (là Đại hội lần thứ nhất sau hợp nhất tỉnh Bình Trị Thiên), họp từ ngày 22 đến 27 tháng 11 năm 1977 tại thành phố Huế. Tham dự Đại hội có 412 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ được bầu làm Thư ký. Sau đó đồng chí Trần Duy Kham được cử làm quyền Thư ký thay đồng chí Nguyễn Văn Thụ chuyển công tác.

- Đại hội lần thứ IV (là Đại hội II Công đoàn Bình Trị Thiên) họp từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 1981 tại thành phố Huế. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Lê Viết Tâm được bầu làm Thư ký.

- Đại hội lần thứ V (là Đại hội III Công đoàn Bình Trị Thiên) họp từ ngày 26 đến 29 tháng 8 năm 1983 tại thành phố Huế. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 42 đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí. Đồng chí Lê Viết Tâm được Đại hội bầu tái cử chức danh Thư ký.

- Đại hội lần thứ VI (là Đại hội IV Công đoàn Bình Trị Thiên), họp từ ngày 28 đến 30 tháng 7 năm 1988 tại thành phố Huế. Tham dự Đại hội có 280 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ 12 đồng chí. Đồng chí Lê Viết Tâm được bầu tái cử chức danh Thư ký.
Từ ngày 01 tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị được tái lập. Ngày 15 tháng 7 năm 1989 LĐLĐ tỉnh Quảng Trị được thành lập; đồng chí Nguyễn Văn Viêm được cử làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đến tháng 5 năm 1990, đồng chí Nguyễn Văn Viêm được cử làm quyền Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Tháng 5 năm 1991, đồng chí Lương Trung Thông được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay đồng chí Nguyễn Văn Viêm nghỉ hưu.

- Đại hội lần thứ VII  họp từ ngày 25 đến 26 tháng 6 năm 1993 tại thị xã Đông Hà. Tham dự Đại hội gồm có 173 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí. Đồng chí Lương Trung Thông được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

- Đại hội lần thứ VIII  họp từ ngày 18 đến 21 tháng 6 năm 1998 tại thị xã Đông Hà; tham dự Đại hội có 199 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí. Đồng chí Lương Trung Thông được tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

- Đại hội lần thứ IX họp từ ngày 25 đến 27 tháng 6 năm 2003 tại thị xã Đông Hà; tham dự Đại hội có 209 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Phan Quyết được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

- Đại hội lần thứ X họp từ ngày 25 đến 27 tháng 6 năm 2008 tại thành phố Đông Hà, tham dự Đại hội có 250 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ 12 đồng chí. Đồng chí Phan Quyết được bầu tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
.
- Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018 được tiến hành từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2013 tại thành phố Đông Hà. Tham gia đại hội chính thức có 266/270 đại biểu được triệu tập.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 39 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thế Lập, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ( khoá X) giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Bảo, Trần Văn Bến, Nguyễn Thị Hoài Lê giữ chức Phó Chủ tịch.
Tháng 01/2017, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thay đồng chí Trần Văn Bến chuyển công tác).

- Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15/5/2018, tại Thành phố Đông Hà. Tham dự Đại hội có 245 đại biểu.
Với phương châm:  ”Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội XII Công đoàn Tỉnh Quảng trị xác định mục tiêu: Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho CNVCLĐ đáp ứng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2013-2018:
* Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn
- Phấn đấu kết nạp mới 9.000 đoàn viên công đoàn giai đoạn 2018- 2023; 70% doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được tổ chức công đoàn;
- Phấn đấu hàng năm có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh;  80 % trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60 % công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh;
- Hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp;
- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án xây dựng thiết chế Công đoàn triển khai đầu tư xây dựng một số thiết chế của tổ chức công đoàn phục vụ cho CNLĐ tại Khu Công nghiệp trọng điểm;
- Hỗ trợ đầu tư 200 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở;
- Phấn đấu thành lập 100% ban nữ công quần chúng trong công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 10 nữ đoàn viên trở lên;
- Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% (trong đó khu vực doanh nghiệp đạt 80%) so với với số phải thu kinh phí công đoàn và đoàn phí theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc kiểm tra tài chính đồng cấp trước khi gửi quyết toán về công đoàn cấp trên.
* Chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện
- Chỉ tiêu về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: 100% số cơ quan, đơn vị có ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; có 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC; trên 75% số doanh nghiệp có 10 lao động trở lên tổ chức Hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại cơ sở;
- Chỉ tiêu về thỏa ước lao động tập thể: 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; 80% trở lên thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho người lao động, trong đó có 35% trở lên thỏa ước lao động tập thể đạt loại A;
- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, khởi kiện và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn tại Tòa án;
- Hàng năm, có trên 90% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn;
- Hàng năm, phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, công đoàn từ 80 đến 100 doanh nghiệp.

Đại hội xác định 03 chương trình trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2018 – 2023:
- Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.
- Chương trình đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.
- Chương trình đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 39 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khóa XII lần thứ nhất ngày 15/5/2018 đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 12 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Lập tái cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà tái cử Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII.

Những bước ngoặt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị qua các kỳ Đại hội đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định từng giai đoạn phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Quảng Trị trong suốt 94 năm hình thành và phát triển. Năm 2023, năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Tỉnh Quảng Trị, đây là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định sự phát triển mới của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Trị trong nhiệm kỳ 2023-2028.


 

Tác giả bài viết: Anh Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây