Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Chủ nhật - 28/03/2021 11:16 1.829 0
Nhằm phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; đẩy mạnh sự phối hợp giữa công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa TNLĐ, BNN. Đồng thời, tạo đợt cao điểm tuyên truyền về công tác chăm lo cho giai cấp công nhân và nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ) và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ. Ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.
tcn1

Theo đó, để hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ đạt mục đích đề ra, BTV LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn bám sát chủ đề Tháng Công nhân năm 2021: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” để tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ có trọng tâm trọng điểm, chủ yếu tại cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được triển khai kể từ ngày ban hành kế hoạch này và tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 5/2021. Nội dung các hoạt động cụ thể như sau:

- Các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị để chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 gắn với kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 tại cấp mình cho phù hợp.

- Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị, mạng xã hội, các mô hình trực quan như: Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô… về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhất là chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân trong Nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động, lần đầu tiên được tổ chức mít tinh trọng thể ở nước ta sau khi giành độc lập (01/5/1946); tầm quan trọng của Sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định NLĐ được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong Ngày Quốc tế Lao động. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.Chú trọng tuyên truyền các hoạt động ở CĐCS, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ hưởng ứng; những cách làm hay, mô hình hoạt động công đoàn tiêu biểu về chăm lo lợi ích đoàn viên, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, nắm bắt tình hình ký kết, tổ chức thực hiện và thời hạn của TƯLĐTT ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có công đoàn cơ sở trực thuộc ngành, địa phương mình để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn cho những đơn vị tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết mới TƯLĐTT. Phấn đấu mỗi công đoàn  cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức ký kết đồng loạt các TƯLĐTT vào 01 ngày trong tháng 5/2021.  

-  Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã có TƯLĐTT: căn cứ những quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với NSDLĐ rà soát về nội dung, thời hạn của TƯLĐTT tại đơn vị mình để tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết lại TƯLĐTT. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa có TƯLĐTT, công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với NSDLĐ tiến hành thương lượng, xây dựng và tổ chức ký kết mới TƯLĐTT của doanh nghiệp, đơn vị mình. Nội dung thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2021 cần tập trung về tiền lương tháng 13, 14, tiền thưởng, nâng cao chất lượng bữa ăn ca (có giá trị từ 15.000đ trở lên)...

- LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị (hội thảo) về chủ đề nâng cao chất lượng TƯLĐTT với sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, NSDLĐ và chủ tịch CĐCS các doanh nghiệp nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để phát huy vai trò của ban chấp hành, chủ tịch CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết, thực hiện hiệu quả TƯLĐTT; vai trò của công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện thương lượng, ký kết, nâng cao chất lượng TƯLĐTT. Tổ chức biểu dương, khen thưởng những đơn vị có TƯLĐTT tiêu biểu, có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ.Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để lựa chọn, tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp tổ chức gặp gỡ, đối thoại “Lắng nghe-Thấu hiểu-Chia sẻ” giữa đoàn viên, NLĐ với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, ngành; giữa đoàn viên, NLĐ với NSDLĐ để lắng nghe đoàn viên, NLĐ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống của NLĐ; lựa chọn những nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, NLĐ để có biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả. LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị đối thoại với NSDLĐ, cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp chính sách, pháp luật lao động, BHXH, công đoàn.

- Tổ chức các hoạt động chuyên đề về An toàn vệ sinh lao động như:
+ Tăng cường các hoạt động truyền thông trên hệ thống báo chí công đoàn, Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, các fanpage, facebook của các cấp công đoàn, hệ thống truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách và kiến thức về ATVSLĐ, các nguyên nhân, nguy cơ rủi ro gây TNLĐ, BNN tới các doanh nghiệp, đoàn viên, NLĐ; xây dựng, sử dụng có hiệu quả góc Tuyên truyền Bảo hộ lao động, tủ sách pháp luật trong đơn vị, doanh nghiệp; phát hành sổ tay,  tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, video cảnh báo phòng ngừa TNLĐ, BNN.
+Tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức có hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
+ Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” và trong 5 năm thực hiện Luật ATVSLĐ.
+ Các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ như xây dựng, khai khoáng, hóa chất, điện, hàn cắt; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đo kiểm môi trường lao động, công tác huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ…
+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ; kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, BNN. Tổ chức hội thi về ATVSLĐ bằng các hình thức: thi viết, thi trực tuyến…
+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

- Căn cứ điều kiện thực tế, CĐCS đề xuất với NSDLĐ tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa duy trì phát triển kinh tế, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận NLĐ là vốn quý của doanh nghiệp với các hình thức như: gặp mặt biểu dương, tri ân NLĐ có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động, gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn; tổ chức chương trình kết nối yêu thương, cùng NLĐ vượt khó; dành kinh phí chuyển vào tài khoản của NLĐ kèm tin nhắn cảm ơn NLĐ.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.
 + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp theo kế hoạch, chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, phấn đấu mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động, phát triển được 01 CĐCS trong Tháng Công nhân. Quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
+Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, NSDLĐ có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, BNN…
+ Các cấp công đoàn tìm kiếm đối tác, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với nhiều ưu đãi thiết thực cho đoàn viên, NLĐ.
+ CĐCS tùy theo điều kiện cụ thể, triển khai các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLĐ: giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức “Ngày hội công nhân”, “Ngày hội thể thao văn hóa”, tư vấn pháp luật; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao trình độ; có các hình thức hỗ trợ công nhân vay vốn phát triển kinh tế...

 

Tác giả bài viết: Ly Na (t/h)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây