Hướng dẫn 23/HD-LĐLĐ v/v triển khai xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ tư - 21/08/2013 03:11 7.835 0
Thực hiện công văn số 258/TLĐ, ngày 01/3/2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai Quyết định 1610/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/1/2012 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện như sau :
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
-  Tổ chức Công đoàn cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy việc xây dựng cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện  phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” ;  góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động vững mạnh về chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp, đạo đức lối sống, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
- Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa, thể thao, tinh thần lành mạnh, phong phú đáp ứng nhu cầu của CNVCLĐ, góp phần đẩy lùi, xóa bỏ tệ nạn xã hội. Xây dựng được nhiều thiết chế văn hóa thể thao, tổ chức được nhiều hoạt động thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa thể thao cho CNVCLĐ.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của đội ngũ CNVCLĐ trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.
II. CƠ SỞ XÉT CÔNG NHẬN 
Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh  hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được thực hiện theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Có Quyết định và Quy chế gửi kèm và đăng tải trên Website của Công đoàn tỉnh Quảng Trị).
( LĐLĐ tỉnh có hướng dẫn chấm điểm cụ thể theo từng tiêu chí gửi về các đơn vị cuối quý III/2013)
III. PHÂN CẤP QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG NHẬN:
1. Đối với các cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh công nhận trên cơ sở theo dõi, quản lý, tổ chức kiểm tra, thẩm định và đề nghị của Ban chỉ đạo Liên ngành xây dựng đơn vị văn hóa tỉnh.
2. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cấp huyện do Chủ tịch UBND huyện công nhận trên cơ sở theo dõi, quản lý, tổ chức kiểm tra, thẩm định và đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện.
( Việc chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá các đơn vị cấp huyện quản lý do Ban Chỉ đạo xây dựng ĐSVHCS của huyện, thị xã, thành phố qui định; LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham gia chỉ đạo theo sự phân công của Ban Chỉ đạo )
 IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG NHẬN
1. Thời gian đăng ký
Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có văn bản đăng ký thi đua “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gửi về Ban Chỉ đạo theo phân cấp quản lý. Thời gian đăng ký vào đầu quý I hàng năm
2. Hồ sơ đăng ký gồm:
a. Thành phần hồ sơ: 
- Bản đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; đăng ký cho cả giai đoạn (5 năm/1 lần);
- Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (Kế hoạch triển khai phải được xây dựng từng năm).
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo của đơn vị.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ          
3. Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục Hồ sơ đăng ký của Hướng dẫn này và nộp hồ sơ đăng ký về Ban Chỉ đạo theo phân cấp quản lý;
+ Bước 2: Ban Chỉ đạo được phân cấp quản lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. 
+ Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ đạt yêu cầu, Ban Chỉ đạo được phân cấp quản lý lưu hồ sơ, báo cáo số lượng đăng ký về Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
 Ban Chỉ đạo được phân cấp quản lý chủ trì, phối hợp tiến hành kiểm tra, thẩm định vào tháng 11 hàng năm. 
+ Bước 4: Định kỳ hàng năm, Ban Chỉ đạo liên ngành xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ làm thủ tục đề nghị Ban Chỉ đạo “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” của tỉnh công nhận đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá và đơn vị văn hoá xuất sắc trực thuộc tỉnh ( theo số lượng phân bổ hàng năm của tỉnh )
- LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo về LĐLĐ tỉnh kết quả các đơn vị được Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố công nhận đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” để tổng hợp trong khôí CNVCLĐ
4. Thủ tục công nhận:
a. Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo các tiêu chuẩn quy định do Ban Chỉ đạo xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại đơn vị  (có xác nhận của cấp uỷ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)
b. Bản chấm điểm theo các tiêu chuẩn quy định;
c. Tờ trình đề nghị công nhận;
d. Thời hạn xét công nhận Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóatừ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); năm (05) năm trở lên (công nhận lại).
e. Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng Đơn vị văn hóa liên ngành của tỉnh kiểm tra, nếu xét thấy các đơn vị văn hóa không giữ được các tiêu chí của danh hiệu thì trình cấp có thẩm quyền công nhận đơn vị văn hóa ra quyết định hủy bỏ danh hiệu.
g. Những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá thì được đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hoá xuất sắc”
V. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tỉnh:
- Tổ chức triển khai, hướng dẫn công tác đăng ký, xây dựng danh hiệu đến tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh; tư vấn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.
- Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu phân bổ của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh để chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra, đề nghị công nhận đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh.
- Làm thủ tục công nhận danh hiệu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đã được kiểm tra, thẩm định và tờ trình đề nghị Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”của tỉnh công nhận các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng năm.
 - Tổ chức sơ kết hàng năm, tổng kết, trao thưởng theo từng giai đoạn.
 - Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
2. Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố :
-  Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh  triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, có gì vướng mắc, chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công; điện thoại: 0533.556015) để được  hướng dẫn./.      
  
Nơi nhận:    
- Trưởng BCĐ  TD ĐKXDĐSVH tỉnh (để b/c)
- Sở Văn hoá-Thể Thao& Du lịch;
- Các thành viên BCĐ Liên ngành trong CNVCLĐ;
- Các cấp Công đoàn trực thuộc;
- Lưu VT. ( Đăng tải Trang TT-ĐT LĐLĐ tỉnh )
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký)
 

Nguyễn Thị Hoài Lê
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây