Công đoàn Viên chức Quảng Trị với các phong trào thi đua yêu nước

Thứ tư - 28/06/2017 22:09 1.830 0
Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua, để thi đua trở thành động lực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) là một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức công đoàn. Hiện nay, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Trị quản lý 46 công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc các Ban của Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đội ngũ CBCCVCLĐ là 3.940 người.
Công đoàn Viên chức Quảng Trị biểu dương CBCCVCLĐ điển hình tiên tiến  giai đoạn 2006 – 2016
Công đoàn Viên chức Quảng Trị biểu dương CBCCVCLĐ điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 – 2016
Hàng năm, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã hướng dẫn, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua trong khối phong trào và các CĐCS trực thuộc, trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Đẩy mạnh cải cách hành chính", "Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí", thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”…
 
Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các CĐCS đã vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Điển hình như CBCCVCLĐ công tác trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, khối nhà nước đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chế độ, chính sách sát với thực tế, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý được nhanh, chính xác và đạt hiệu quả cao; CBCCVCLĐ khối quản lý kinh tế triển khai ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ, thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tạo ra sự gần gũi, thân thiện để phục vụ nhân dân kịp thời, thuận tiện; CBCCVCLĐ trong lĩnh vực báo chí, phát thanh-truyền hình đã chủ động, sáng tạo tác nghiệp cơ sở để có những tin, bài, phóng sự chất lượng, kịp thời phản ánh những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội. Các CĐCS đã vận động đoàn viên tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo hướng dẫn, đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn chọn chủ đề phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, ban hành các chuẩn mực đạo đức để CBCCVCLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức công đoàn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các cấp CĐCS. CĐVC tỉnh đã tổ chức biểu dương 14 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo,  tận tuỵ, gương mẫu” giai đoạn 2006-2016.
Phong trào "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển" được CBCCVCLĐ tích cực hưởng ứng. Công đoàn đã chủ động đề xuất với chính quyền có các biện pháp, chính sách để khuyến khích, động viên CBCCVC không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ. Chính vì vậy, việc học tập, nâng cao trình độ đã trở thành phong trào thi đua trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và của CBCCVCLĐ. Phong trào thi đua "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng" được triển khai sâu rộng.
Thông qua phong trào, các CĐCS đã thể hiện vai trò trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CBCC hàng năm, tham gia xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, đề ra các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính, góp phần thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua trong nữ CBCCVCLĐ được tổ chức có hiệu quả, nổi bật là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Nhiều chị em đã vươn lên khẳng định mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào thi đua cải cách hành chính trong khối CBCCVC được gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 01/NQ-TU và đề án của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020. CĐVC tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt đề án cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cạnh tranh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các CĐCS trực thuộc.
Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển trong các cơ quan, đơn vị. Các CĐCS đã tích cực tổ chức các hội thao, hội diễn nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động như: Biểu dương gia đình CBCCVCLĐ xuất sắc, Hội thi cán bộ CĐCS giỏi, Hội thi nữ CBCCVCLĐ tài năng duyên dáng, giải cầu lông CBCCVCLĐ; tham gia Hội thi cán bộ CĐCS giỏi do LĐLĐ tỉnh tổ chức....
Từ thực tiễn các phong trào thi đua, chỉ tính riêng năm 2016 đã có 142 đề tài nghiên cứu và sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận và đưa vào áp dụng trong hoạt động tại cơ sở, trong đó có 5 đề tài được cấp tỉnh công nhận, 9 đề tài được cấp Bộ, ngành công nhận, 1 đề tài nghiên cứu khoa học đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 33 tập thể và 63 cá nhân thuộc CĐVC tỉnh được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp công đoàn và Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh khen thưởng; 7 CBCCVC đạt thành tích xuất sắc trong học tập được UBND tỉnh tặng “Giải thưởng Bùi Dục Tài”; 7 CBCCVCLĐ được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; 1 nữ CBCC được tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”; 46/47 CĐCS đạt CĐCS vững mạnh, chiếm 98%; 44/46 cơ quan, đơn vị đã phát động xây dựng đơn vị văn hoá, trong đó đã được công nhận 34 đơn vị văn hoá và 11 đơn vị văn hoá xuất sắc.
Phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ, trong thời gian tới các cấp CĐVC tỉnh Quảng Trị cần tập trung vào các nội dung đó là: Tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn để tổ chức hoạt động. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào cho thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng mô hình điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện tốt quy chế khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm thi đua phù hợp với quy định mới của nhà nước và của công đoàn cấp trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng.

Tác giả bài viết: Võ Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây