Các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị hưởng ứng phong trào học tập suốt đời

Thứ hai - 30/08/2021 23:43 737 0
Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công nhân viên chức lao động, khuyến học khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã triển khai phong trào trong các cấp công đoàn thường xuyên, đa dạng về hình thức, thiết thực, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
ht 1
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các ngành liên quan thăm “Góc tuyên truyền bảo hộ lao động” dành cho CNLĐ

Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về sự cần thiết phải học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động để thích ứng với điều kiện lao động mới, nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; coi học tập là điều kiện tiên quyết để trở thành người lao động có tri thức, có văn hóa, có việc làm và có thu nhập tốt. Quá trình triển khai đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người lao động và người sử dụng lao động về việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động. Bản thân người lao động đã tăng cường tự học và tích cực tham gia các hình thức bồi dưỡng, đào tạo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao trình độ, tay nghề, nâng cao hiệu quả công tác, lao động sản xuất. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng nhận thức rõ sự cần thiết và xác định trách nhiệm của mình trong việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn tại cơ sở nắm bắt, khảo sát về thực trạng trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp của người lao động để xây dựng, triển khai kế hoạch nâng cao trình độ cho người lao động hằng năm; bố trí thời gian, hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tạo điều kiện, khuyến khích CNLĐ tham gia kèm cặp nghề tại doanh nghiệp; tổ chức nhiều hình thức luyện tay nghề, các cuộc thi thợ giỏi, các lớp bồi dưỡng kỹ năng…
Kết quả, các cấp công đoàn  trong tỉnh đã tổ chức 587 lớp tuyên truyền cho 40.960 lượt người lao động tham gia. Hàng năm, có gần 80% số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được tuyên truyền, học tập, phổ biến chủ trương và các biện pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, 
Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp ngành nghề, địa phương, đơn vị, tạo động lực để đoàn viên, CNVCLĐ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cho chính mình. Nổi bật là các phong trào thi đua: "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp”... đã được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. 100% CĐCS đưa nội dung học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật thành tiêu chí thi đua đối với tập thể và cá nhân. Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, CNVCLĐ toàn tỉnh đã thực hiện trên 14.628 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng. CNVCLĐ là lực lượng nòng cốt tham gia và đạt các giải cao trong các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 160  đề tài sáng kiến đạt giải (trong đó 05 đề tài đạt giải cấp quốc gia). Có 05 cá nhân điển hình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 24 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo.
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với ngành LĐ, TB & XH cùng cấp và các ban ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi hàng năm tại các doanh nghiệp. Những hội thi này có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với công nhân lao động, đã phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh các thợ giỏi, đồng thời giúp công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, lập các kỷ lục mới về năng suất lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là hội thi thợ giỏi ở những CĐCS các Công ty may trên địa bàn tỉnh, hội thi đầu bếp giỏi các đơn vị thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh, hội thi thợ giỏi ngành cao su...
Các cấp công đoàn đã chủ động thương lượng với người sử dụng lao động đưa nội dung học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động vào nội dung nghị quyết của hội nghị CBCC, hội nghị Người lao động; Quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thương lượng, đàm phán để đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động vào Thỏa ước lao động tập thể với những nội dung như: Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; gắn nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, công nhân lao động thành trách nhiệm của người sử dụng lao động. Thường xuyên phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các hình thức học tập trung, tại chức, học từ xa để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao trình độ học vấn, trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đẩy mạnh phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi cho CNLĐ tại các doanh nghiệp... đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. 
Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp đưa nội dung công tác nâng cao trình độ học vấn cho CNVCLĐ vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng các định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo vào quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Có 70/139 bản thoả ước lao động tập thể có nội dung nâng cao trình độ học vấn cho CNLĐ.
Công tác khuyến học, khuyến tài cũng luôn được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện. 100% CĐCS đã phối hợp với chuyên môn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng "Quỹ khuyến học" động viên, khen thưởng CNVCLĐ và con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập. Hằng năm, nhân dịp Tháng Công nhân, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, “Tháng hành động vì trẻ em”, ngày Gia đình Việt Nam... các CĐCS đều phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động như: Vui Tết thiếu nhi, gặp mặt gia đình CNVCLĐ, biểu dương gia đình hiếu học, trao thưởng cho con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập, trao quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn...
Có thể khẳng định rằng, công đoàn các cấp đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục cùng với cơ quan chức năng, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ, pháp luật, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoài Lê (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây