Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh: kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021

Thứ năm - 06/01/2022 23:05 545 0
Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 06/01//2022, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021.
dang doan
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại năm 2021 của Đảng Đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 
Năm 2021, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động bám sát chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và các chỉ tiêu, nội dung cam kết với cấp ủy, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn, nổi bật là công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, huy động toàn bộ nguồn lực cùng với các cấp các ngành chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên mất việc làm, thu nhập, khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Chương trình Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn sâu sắc đối với đoàn viên, người lao động. Công tác vận động đoàn viên, thành lập CĐCS đạt kết quả tốt - thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở trong lúc dịch bệnh khó khăn; làm tốt công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT; công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quan tâm chỉ đạo, ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải nội dung tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, người lao động. Về kết quả thực hiện nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2021:  đến nay đã đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu (Chỉ tiêu xây dựng Nhà Mái ấm Công đoàn đạt: 103%, phát triển đoàn viên đạt 151%, thành lập CĐCS đạt 110%, tổ chức Chương trình Tết Sum vầy đạt 100%, chỉ tiêu về hội nghị CBCC, hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể đạt 100%. Riêng chỉ tiêu về phối hợp kiểm tra, giám sát pháp luật Lao động đạt 76%, nguyên nhân năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành quyết định tạm dừng các cuộc kiểm tra, giám sát).
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã có sự đổi mới, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, tập trung hướng về cơ sở, đổi mới nội dung và phương pháp làm việc với cơ sở, thiết thực, hiệu quả, gắn kết quả hoạt động của công đoàn cấp huyện ngành với đánh giá trách nhiệm, năng lực của các đồng chí Uỷ viên BCH, BTV phụ trách. Tăng cường trách nhiệm công tác của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về các lĩnh vực phân công phụ trách để triển khai có hiệu quả chương trình công tác đề ra. Định kỳ, hằng tuần, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ tỉnh tổ chức hội ý, thảo luận cho chủ trương, định hướng những nội dung trọng tâm để chỉ đạo hoạt động.
  Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hoá ” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì hiệu quả. Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức quán triệt Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân lao động; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong khối trường học; phong trào thi đua “Siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức và nâng cao nghiệp vụ”, “Đổi mới phong cách, 3 thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong cơ quan hành chính sự nghiệp.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát tập thể, cá nhân các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và cán bộ chuyên trách công đoàn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó đã nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và có các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, tập thể Đảng đoàn, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách. Lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc các cá nhân từ thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đến cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp trong quá trình kiểm điểm cá nhân năm 2021.
Cụ thể hóa các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí như Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 22/QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng;  triển khai nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; công tác xếp loại cán bộ công chức năm 2021 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng theo quy định.
Lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nâng cao việc chấp hành Điều lệ công đoàn, kỷ luật, kỷ cương tài chính công đoàn và trách nhiệm của người đứng đầu. Năm 2021, công đoàn các cấp thực hiện được 418 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của tổ chức công đoàn; 492 cuộc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn và giám sát cán bộ công đoàn, 100%  Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp. Thông qua kiểm tra, giám sát nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn.
Với những kết quả đạt được, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thống nhất đề xuất xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Về công tác đánh giá xếp loại các đồng chí trong Thường trực LĐLĐ tỉnh, hội nghị đã nghiêm túc đánh giá kiểm điểm, tham gia đóng góp ý kiến cho từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo và thống nhất xếp loại và đề xuất xếp loại 3 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ 1 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.     


           
 

Tác giả bài viết: Ly Na

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây