Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chủ nhật - 11/10/2020 21:40 3.059 0
dc lapQuá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở nước ta đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho người lao động cũng như hoạt động của tổ chức Công đoàn. Một trong những vấn đề đó là việc thực hiện quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/ TW ngày 28/1/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, những năm qua các cấp ủy đảng đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn của tỉnh ngày càng lớn mạnh. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới, tiêu biểu là Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/7/2008 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng trị thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

 
Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của các cấp chính quyền, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Nội dung, phương thức hoạt động không ngừng đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; thu hút tập hợp đông đảo người lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn, tạo cơ sở chính trị - xã hội cho việc thành lập tổ chức cơ sở đảng ở khu vực doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chính trị, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đoàn viên hăng say lao động, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả, song thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc. Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) còn xảy ra khá phổ biến. Do vấn đề khó khăn trước mắt về nhu cầu việc làm, thu nhập nên nhiều công nhân lao động chấp nhận làm việc không có hợp đồng lao động, không được tham gia BHXH, BHYT, điều kiện lao động thiếu an toàn, dễ xảy ra tai nạn lao động. Đặc biệt là tiền lương, thu nhập chưa tương xứng với cường độ và thời gian làm việc; nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo cho con em công nhân lao động, các thiết chế văn hóa để phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động đang là vấn đề bức bách.
ht
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký kết giao ước thi đua với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh  
 Thời gian tới, cùng với tiến trình đổi mới, hội nhập của đất nước, nền kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Khu kinh tế Đông Nam đang hình thành gắn với những cơ chế, chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ làm tăng nhanh số lượng doanh nghiệp và CNLĐ. Bên cạnh những thuận lợi, tổ chức và hoạt động công đoàn sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức, đó là: Việc thực hiện các cam kết khi Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về lao động, công đoàn và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, gắn với xu thế người lao động trong khu vực doanh nghiệp được quyền lựa chọn tổ chức đại diện cho mình theo quy định pháp luật. Thực trạng lực lượng CNLĐ của tỉnh đa số xuất thân từ nông thôn, trình độ tay nghề thấp, chưa được đào tạo bài bản, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp còn hạn chế; việc làm, đời sống còn nhiều khó khăn nên một bộ phân CNLĐ chưa quan tâm đến quyền lợi về chính trị, ít được tuyên truyền học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng; một bộ phận cán bộ công đoàn năng lực còn yếu, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tình hình đó đặt ra cho tổ chức Công đoàn Quảng Trị những yêu cầu cao hơn.
 
Xác định được những thời cơ và thách thức trong giai đoạn mới, ngoài sự chủ động, đổi mới sáng tạo của tổ chức công đoàn cần phải có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực sau:
 
Các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc cho người lao động như việc làm, tiền lương, điều kiện lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, các thiết chế văn hóa cho CNLĐ ở các khu công nghiệp của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hộ lao động, các chính sách BHXH cho người lao động; xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật, không vì thu hút đầu tư mà xem nhẹ, đánh đổi quyền lợi của CNLĐ.
 
Thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt để đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào đời sống của CNLĐ. Thực hiện tốt Quyết định 399-QĐ/TU ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ban hành đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong công nhân ở doanh nghiệp ngoài nhà nước vì hiện nay hệ thống chính trị trong công nhân lao động rất mỏng, vẫn có nhiều cơ sở chưa có tổ chức đảng, công đoàn. Làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong CNLĐ; kết nạp đảng viên từ những công nhân ưu tú, bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhằm góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Gắn công tác phát triển đảng với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước vững mạnh; nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hoạt động các cơ sở đảng ở khu vực này cho phù hợp với tình hình thực tiễn bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở.
 
Giai đoạn tới, với những chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ làm tăng nhanh số lượng doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ tay nghề, chuyên môn kỹ thuật sẽ là vấn đề bức thiết. Vì vậy, Đảng cần quan tâm đến công tác phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương gắn với công tác đào tạo, đào tạo lại nghề cho CNLĐ, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp chủ động đào tạo, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, chú trọng đào tạo các ngành nghề đáp ứng nhu cầu lao động cho các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, tạo ra được đội ngũ CNLĐ có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, am hiểu pháp luật để cung ứng cho thị trường lao động.
 
Chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng của công đoàn, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Quan tâm lãnh đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tổ chức, hoạt động công đoàn, nhất là về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ để công đoàn hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Quảng Trị quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thế Lập - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây