Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Chủ nhật - 01/10/2023 21:38 328 0
NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
                                                                                                Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
 
5 năm qua, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị đề ra. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển.

Các cấp công đoàn đã bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh để tổ chức thực hiện; nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú, đa dạng hơn, đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở, làm rõ chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động; đối thoại, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Nhiệm vụ chăm lo ĐV, NLĐ được tập trung vào các lợi ích lâu dài, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các cấp công đoàn đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đến với đông đảo ĐV, NLĐ, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho ĐV, NLĐ.

Các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước, trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo ĐV, NLĐ hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN địa phương. Cách thức thực hiện phong trào được đổi mới, đem lại hiệu quả, từ đó đã tạo được động lực, tăng thêm trách nhiệm của mỗi cấp công đoàn. Các cấp công đoàn chú trọng công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn.

Đến nay hầu hết các DN có từ 20 lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm chỉ đạo. Công đoàn chủ động, tích cực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Công tác nữ công được nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhất là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Công tác kiểm tra, giám sát và quản lý tài chính của các cấp công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực...

Những kết quả trên cho thấy, Công đoàn tỉnh Quảng Trị ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình; ĐV, NLĐ đặt niềm tin sâu sắc vào tổ chức công đoàn; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, đánh giá đúng vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, từ đó ban hành, bổ sung nhiều chủ trương, chính sách cho tổ chức và hoạt động công đoàn.

1dc nguyen dang quang trao qua cho nld tai chuong trinh tet sum vay
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho NLĐ tại chương trình "Tết sum vầy"

Thời gian tới, hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào CNVCLĐ sẽ chịu tác động lớn của tiến trình đổi mới, hội nhập sâu rộng của đất nước. Trong đó, có tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) về thực hiện các công ước quốc tế về lao động; Luật Lao động và Công đoàn được sửa đổi để tương thích với thông lệ quốc tế.

Mặt khác, dự báo số lượng công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh tăng, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước; khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số phát triển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ, trong khi đó chất lượng nguồn lao động của tỉnh nhìn chung còn thấp, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và lao động có tay nghề. Một số DN không đủ sức cạnh tranh có thể bị giải thể, phá sản, làm mất đi cơ hội việc làm của NLĐ...

Những vấn đề này đòi hỏi Công đoàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

Từ đó, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng kịp thời yêu cầu tình hình mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp của ĐV, NLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ CBCCVC Quảng Trị lớn mạnh, lực lượng tiên phong phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của tỉnh.

Để đạt mục tiêu này, các cấp công đoàn cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Trong đó, tập trung phát huy vai trò trong việc tham gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, thiết chế văn hóa cho công nhân, lao động. Phối hợp kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm chế độ chính sách đối với ĐV, NLĐ ở DN.

Kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐV, NLĐ, những diễn biến mới về tình hình quan hệ lao động. Đẩy mạnh ký kết, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tập trung thương lượng để nâng cao tiền lương, thu nhập, chất lượng bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc. Thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của NLĐ; nâng cao phúc lợi xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của ĐV, NLĐ, nhất là đối tượng thu nhập thấp, lao động nữ, lao động yếu thế, lao động đặc thù.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhất là các nội dung liên quan đến quyền lợi của ĐV, NLĐ. Tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho ĐV, NLĐ và tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của ĐV, NLĐ đối với tổ chức công đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp NLĐ; hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, thực chất. Tập trung thành lập công đoàn cơ sở ở các DN khu vực ngoài nhà nước, nơi có đông NLĐ, nơi tiềm ẩn phức tạp trong quan hệ lao động với mục tiêu thu hút NLĐ tham gia vào hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 399-QĐ/TU ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của công đoàn các cấp theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp công đoàn, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở trong các DN khu vực ngoài nhà nước; củng cố, kiện toàn các công đoàn cơ sở yếu kém. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, có bản lĩnh, trách nhiệm, tâm huyết, uy tín, am hiểu pháp luật, có năng lực đối thoại và tập hợp, đoàn kết ĐV, NLĐ, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp.

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ.

Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chỉ đạo của công đoàn cấp trên, kiểm tra tài chính công đoàn cơ sở; kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư về quyền lợi hợp pháp của ĐV, NLĐ...

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, công đoàn các cấp chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội xây dựng các quy chế, chương trình phối hợp, thỏa thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên, hội viên; phối hợp tiến hành giám sát và phản biện xã hội. Các cấp ủy đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với công đoàn; chính quyền các cấp phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để công đoàn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 94 năm hình thành và phát triển, tin tưởng rằng Công đoàn Quảng Trị với tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm sẽ vượt qua những khó khăn thách thức, đoàn kết, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây