Quan tâm công tác phát triển tổ chức và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Chủ nhật - 01/10/2023 03:17 365 0
Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
 
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng CĐCS vững mạnh được các cấp công đoàn trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, công tác sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cũng được quan tâm nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị, Quyết định số 399- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngay sau đại hội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã xây dựng Chương trình 04/CTr-BCH, ngày 23/01/2019 về “Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2018-2023”.
114d6141538t6765l10 4 ang oan ll tinh ky
Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh

Trên cơ sở đó, tập trung khảo sát, nắm tình hình DN và công nhân lao động trên địa bàn; giao chỉ tiêu thành lập mới CĐCS và phát triển đoàn viên cho LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, xem đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức và tổ chức công đoàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) hiểu về tổ chức công đoàn, từ đó ủng hộ, tạo điều kiện để thành lập CĐCS tại DN. Chỉ đạo CĐCS triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ, tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực, lấy lợi ích làm trọng tâm để tập hợp, thu hút NLĐ tự nguyện tham gia hoạt động và gia nhập tổ chức công đoàn...

Với quyết tâm cao, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn đã khảo sát được 2.276 lượt DN để vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS, kết quả kết nạp mới 11.975 đoàn viên, đạt 121% chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ, thành lập mới 138 CĐCS.

Xây dựng công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Đi đôi với việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn trong tỉnh rất quan tâm tới việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS bằng việc đổi mới nội dung, cách thức hoạt động, đổi mới quan hệ phối hợp, cách tổ chức chỉ đạo. Các hoạt động hướng về cơ sở, vì NLĐ, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, thực sự là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, NLĐ.

Đổi mới nội dung, phương phức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với cấp dưới theo hướng tăng cường vai trò hỗ trợ, hướng dẫn của công đoàn cấp trên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của CĐCS. Chú trọng xây dựng các mô hình điểm về phong trào thi đua, tổ chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về thương lượng, ký kết TƯLĐTT, hoạt động nữ công, hoạt động ủy ban kiểm tra CĐCS để nhân rộng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giúp CĐCS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS thực hiện đảm bảo quy định, ban hành bộ tiêu chí phân loại chất lượng, chấm điểm từng loại hình CĐCS để đánh giá hằng năm sát với thực tế. Hằng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% CĐCS khu vực nhà nước, 65% CĐCS khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn có sự chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức chuyên sâu về quan hệ lao động, kỹ năng thương lượng, truyền thông...

Toàn tỉnh đã tổ chức 58 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 4.862 lượt cán bộ công đoàn. 100% ủy viên ban chấp hành CĐCS tham gia lần đầu được tập huấn nghiệp vụ, 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đạt chuẩn về chuyên môn và chính trị theo khung năng lực vị trí việc làm. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, biết nghiên cứu vận dụng và chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của tổ chức công đoàn vào thực tiễn công tác.
114d6141610t4923l8 anh bai so 4 ll thi
Liên đoàn lao động thị xã Quảng Trị tổ chức Lễ công bố thành lập CĐCS

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của các cấp công đoàn có những đổi mới tích cực. Trong giai đoạn 2018- 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 5.723 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng; đã có 2.945 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có 195 đoàn viên ưu tú là công nhân lao động ở DN.

Chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Tích cực tham gia xây dựng chính sách của địa phương liên quan đến NLĐ. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi để đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào hoạt động công đoàn.

Chủ động phối hợp ký kết và thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền đồng cấp từ cấp tỉnh đến cơ sở, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan&DN tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ tỉnh xác định các chỉ tiêu: đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 50 nghìn đoàn viên công đoàn; 100% ủy viên BCH CĐCS bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV LĐLĐ tỉnh và của công đoàn các cấp. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn và các đơn vị có liên quan. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TU ngày 7/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới gắn với Đề án 399-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội trong DN ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Hằng năm, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên theo hướng linh hoạt. Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn phù hợp với từng đối tượng.

Công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của NLĐ vào quá trình vận động thành lập CĐCS. Đặc biệt, phải làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV,NLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực của đoàn viên, NLĐ để góp phần tăng năng suất lao động, phát triển KT-XH của tỉnh. Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên, NLĐ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây