Quan tâm đến lợi ích thiết thực của người lao động

Chủ nhật - 25/04/2021 20:35 222 0
“Tháng Công nhân” và “Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021 có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” và “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh HOÀNG NAM về những nội dung liên quan.
Quan tâm đến lợi ích thiết thực của người lao động
- Thưa ông! Đề nghị ông chia sẻ về sự ra đời và ý nghĩa của “Tháng Công nhân”?
 
Năm 2021 là năm thứ 10 tổ chức “Tháng Công nhân” theo Thông báo kết luận số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân” nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Đây cũng là năm thứ 5 Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 5 là “Tháng Hành động về ATVSLĐ” với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe NLĐ; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ tỉnh ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo hướng đến chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước với quyết tâm năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả cao nhất. Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định quyết tâm xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, tập trung nguồn lực nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, làm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
- Thưa ông! Vậy hoạt động của “Tháng Công nhân” những năm qua đã đem lại những lợi ích gì cho NLĐ?
 
Thực tế thời gian qua cho thấy, hoạt động “Tháng Công nhân” đã thực sự đem lại nhiều lợi ích cho NLĐ trên địa bàn tỉnh, có tác động tích cực đến xã hội. Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều việc làm cụ thể như chăm lo đời sống cho NLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật lao động và công đoàn cho NLĐ; vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, giúp công nhân lao động nghèo vươn lên, chia sẻ khó khăn với những công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”.
 
Nổi bật như năm 2020 vừa qua, tổ chức công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ đã giữ vai trò quan trọng trong thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sinh hoạt và sinh kế cho người dân. Huy động có hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Công đoàn Quảng Trị đã tích cực, chung tay, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề”, xây dựng doanh nghiệp “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Từ hiệu quả của phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 
Cùng với đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn, các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện bảo hộ lao động, ATVSLĐ và bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp. Chủ động nắm chắc số lượng các doanh nghiệp sản xuất có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để hướng dẫn sắp xếp tổ chức sản xuất hợp lý; thường xuyên chăm lo kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác bảo hộ lao động; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ATVSLĐ...
 
- Ông có thể cho biết rõ hơn về những nội dung cụ thể sẽ triển khai trong “Tháng Công nhân” và “Tháng Hành động về ATVSLĐ” năm 2021, thưa ông?
 
Để triển khai có hiệu quả “Tháng Công nhân” và “Tháng Hành động về ATVSLĐ” năm 2021, các ngành, các cấp, đơn vị, doanh nghiệp và CNVCLĐ trong tỉnh cần tập trung làm tốt những nội dung sau:
 
Thứ nhất, việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội của địa phương và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân, lao động, quan tâm đến lợi ích thiết thực của NLĐ như thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, nhà ở cho công nhân, lao động, các điều kiện về sinh hoạt văn hóa. Cùng với đó, các cấp chính quyền chủ động triển khai thực hiện tốt Luật ATVSLĐ, tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, NLĐ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ. Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát bảo hộ lao động, ATVSLĐ ở các doanh nghiệp.
 
Thứ hai, các cấp công đoàn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đảm bảo điều kiện làm việc và an toàn lao động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn”, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho NLĐ. Phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, ấn tượng, tiết kiệm và an toàn với phương châm hướng về cơ sở, đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, NLĐ và doanh nghiệp. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là lao động giỏi, lao động sáng tạo, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, làm cho CNVCLĐ nhận thức sâu sắc rằng “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”.
 
Thứ ba, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy trách nhiệm của mình, quan tâm đến công nhân lao động, tạo điều kiện, phối hợp với tổ chức công đoàn để phát động các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn mạnh mẽ CNVCLĐ hưởng ứng tham gia.
 
Thứ tư, đối với CNVCLĐ cần tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tháng ATVSLĐ” năm 2021; gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành các các quy định pháp luật, nội quy, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc. Phấn đấu không ngừng học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng khoa học tiên tiến trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
 
Thực hiện tốt những nội dung trên, tôi tin tưởng rằng “Tháng Công nhân” và “Tháng Hành động ATVSLĐ” năm 2021 sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo thêm động lực mới trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp công đoàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quê hương, đất nước.
 
- Xin cảm ơn ông!
 

 

Tác giả bài viết: LỆ NHƯ

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây