Nghị định 28/2020: Tăng mức phạt với nhiều vi phạm trong lao động

Thứ năm - 12/03/2020 15:44 4.165 0
Để bảo vệ quyền lợi người lao động, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (được ban hành ngày 01/3/2020, có hiệu lực từ ngày 15/4/2020) đã mạnh tay trong việc xử phạt vi phạm hành chính với những sai phạm trong lĩnh vực lao động. Dưới đây là tổng hợp về vấn đề này. (Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành)
Stt Hành vi Mức phạt tiền
I Vi phạm về tuyển, quản lý lao động
1 Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc,
kể từ ngày có kết quả tuyển lao động
Từ 01 - 03 triệu đồng
2 Không khai báo việc sử dụng lao động với
cơ quan chức năng
2 Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động
3 Thu tiền của người lao động tham gia ứng tuyển
4 Không lập sổ quản lý lao động; lập không đúng thời hạn, không đủ nội dung; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ
5 Phân biệt đối xử về giới tính, độ tuổi, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật Từ 05 - 10 triệu đồng
II Vi phạm về giao kết hợp đồng lao động
1 Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với công việc có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên - Từ 02 - 05 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người;
- Từ 05 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 11- 50 người;
- Từ 10 - 15 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người;
- Từ 15 - 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người;
- Từ 20 - 25 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên.
2 Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động
3 Giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu
4 Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động Từ 20 - 25 triệu đồng
5 Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng
6 Giao kết hợp đồng với người từ 15 - 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật
III Vi phạm về thử việc
1 Yêu cầu thử việc đối với người làm việc theo hợp đồng mùa vụ Từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng
2 Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử
3 Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với 01 công việc Từ 02 - 05 triệu đồng
4 Thử việc quá thời hạn quy định
5 Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó
6 Kết thúc thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà không giao kết hợp đồng
IV Vi phạm về thực hiện hợp đồng lao động
1 Tạm chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không báo trước 03 ngày làm việc hoặc không báo rõ thời hạn tạm chuyển hoặc chuyển sang làm công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động Từ 01 - 03 triệu đồng
2 Bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng Từ 03 - 07 triệu đồng
3 Không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau thời hạn tạm hoãn
4 Chuyển người lao động làm công việc khác không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động
5 Cưỡng bức, ngược đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự Từ 50 - 70 triệu đồng
V Vi phạm về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng
1 Sửa thời hạn hợp đồng quá 01 lần bằng phụ lục - Từ 01 - 02 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người;
- Từ 02 - 05 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người;
- Từ 05 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người;
- Từ 10 - 15 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người;
- Từ 15 - 20 triệu nếu vi phạm từ 301 người trở lên.
2 Sửa thời hạn hợp đồng bằng phụ lục làm thay đổi loại hợp đồng
3 Thanh toán không đúng hạn các khoản về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng
4 Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, mất việc làm
5 Không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật
6 Không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng
7 Cho thôi việc từ 02 người trở lên mà không trao đổi với tổ chức công đoàn hoặc không thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho cơ quan chức năng khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế Từ 05 - 10 triệu đồng
8 Không lập phương án sử dụng lao động
VI Vi phạm về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề
1 Không đào tạo nghề cho người lao động trước khi chuyển sang làm nghề, công việc khác - Từ 500.000 đồng - 02 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người;
- Từ 02 - 05 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người;
- Từ 05 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người;
- Từ 10 - 15 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người;
- Từ 15 - 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên.
2 Không ký hợp đồng đào tạo nghề với người học nghề, tập nghề
3 Không trả lương cho người học nghề trong thời gian họ học nghề, tập nghề trực tiếp làm ra sản phẩm hợp quy cách
4 Không ký hợp đồng lao động với người học nghề, tập nghề khi hết thời hạn học nghề, tập nghề
5 Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, tập nghề vào hoạt động trái pháp luật Từ 20 - 25 triệu đồng
6 Tuyển người dưới 14 tuổi vào học nghề, tập nghề
VII Vi phạm về đối thoại tại nơi làm việc
1 Không thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng
2 Không bố trí địa điểm và bảo đảm các điều kiện vật chất cho việc đối thoại tại nơi làm việc
3 Không đối thoại khi đại diện tập thể lao động yêu cầu Từ 02 - 05 triệu đồng
VIII Vi phạm về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
1 Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chức năng theo quy định Từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng
2 Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước
3 Không công bố nội dung của thỏa ước đã ký kết cho người lao động biết
4 Không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể Từ 03 - 05 triệu đồng
5 Không tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng
6 Thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu Từ 10 - 15 triệu đồng
IX Vi phạm quy định về tiền lương
1 Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng Từ 02 - 05 triệu đồng
2 Không lập sổ lương và xuất trình khi có yêu cầu
3 Không thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày thay đổi hình thức trả lương
4 Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động
5 Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định
6 Không tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng
7 Trả lương không đúng hạn - Từ 05 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người;
- Từ 10 - 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người;
- Từ 20 - 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người;
- Từ 30 - 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người;
- Từ 40 - 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên.
8 Không trả hoặc trả không đủ
9 Trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương
10 Không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, lương ngừng việc
11 Khấu trừ tiền lương không đúng quy định
12 Trả lương không đúng quy định khi tạm chuyển người lao động làm công việc khác, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, đình công, những ngày chưa nghỉ hàng năm
13 Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng - Từ 20 - 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người;
- Từ 30 - 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người;
- Từ 50 - 75 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 người trở lên.
14 Không trả thêm một khoản tiền tương ứng với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hàng năm cho người không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp - Từ 03 - 05 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người;
- Từ 05 - 08 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người;
- Từ 08 - 12 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người;
- Từ 12 - 15 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người;
- Từ 15 - 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên.
X Vi phạm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1 Không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương Từ 02 - 05 triệu đồng
2 Không rút ngắn thời giờ làm việc đối với người lao động trong năm cuối trước khi nghỉ hưu
3 Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng khi tổ chức làm thêm giờ từ 200 - 300 giờ/năm
4 Vi phạm quy định về nghỉ hàng tuần, hàng năm và nghỉ lễ, tết Từ 10 - 20 triệu đồng
5 Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ quy định Từ 20 - 25 triệu đồng
6 Huy động người lao động làm thêm mà không được sự đồng ý của họ
7 Huy động người lao động làm thêm quá số giờ quy định hoặc quá 12 giờ/ngày khi làm thêm vào ngày lễ, tết và ngày nghỉ hàng tuần - Từ 05 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người;
- Từ 10 - 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người;
- Từ 20 - 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người;
- Từ 40 - 60 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người;
- Từ 60 - 75 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên.
XI Vi phạm về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
1 Không thông báo công khai hoặc niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc Từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng
2 Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng 10 lao động trở lên Từ 05 - 10 triệu đồng
3 Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan chức năng
4 Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc hết hiệu lực
5 Xử lý kỷ luật, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu
6 Tạm đình chỉ công việc không đúng quy định
7 Xâm phạm thân thể, nhân phẩm người lao động khi xử lý kỷ luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự Từ 10 - 15 triệu đồng
8 Phạt tiền, cắt lương thay cho xử lý kỷ luật
9 Xử lý kỷ luật với người có hành vi vi phạm không quy định trong nội quy
10 Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật với 01 hành vi vi phạm
XII Vi phạm liên quan đến lao động nữ
1 Không tham khảo ý kiến của lao động nữ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ Từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng
2 Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút/ngày trong thời gian hành kinh
3 Sử dụng lao động nữ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và đi công tác xa khi mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi Từ 10 - 20 triệu đồng
4 Không chuyển việc hoặc giảm giờ làm đối với lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 làm việc nặng nhọc
5 Không cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút/ngày
6 Không đảm bảo việc làm cũ khi lao động nữ trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản
7 Xử lý kỷ luật lao động nữ đang mang thai, nghỉ dưỡng thai, nghỉ sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi
8 Sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi
9 Sử dụng lao động nữ làm công việc không được sử dụng lao động nữ
XIII Vi phạm liên quan đến lao động chưa thành niên
1 Không lập sổ theo dõi riêng hoặc có lập sổ nhưng ghi không đầy đủ khi sử dụng lao động chưa thành niên Từ 01 - 02 triệu đồng
2 Sử dụng người từ 13 - 15 tuổi mà không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật hoặc không được sự đồng ý của người từ 13 - 15 tuổi Từ 10 - 15 triệu đồng
3 Sử dụng lao động chưa thành viên làm việc quá thời giờ quy định
4 Sử dụng người dưới 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
5 Sử dụng người từ đủ 15 - 18 tuổi làm thêm giờ hoặc làm vào ban đêm, trừ trường hợp được phép
6 Sử dụng lao động chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi ảnh hưởng xấu đến nhân cách Từ 50 - 75 triệu đồng
7 Sử dụng người dưới 15 tuổi làm công việc ngoài danh mục được phép làm
XIV Vi phạm liên quan đến người lao động cao tuổi
1 Sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe Từ 10 - 15 triệu đồng
XV Vi phạm về giải quyết tranh chấp lao động
1 Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm công việc khác, đi làm việc ở nơi khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công Từ 05 - 10 triệu đồng
2 Trù dập, trả thù người lao động tham gia đình công, lãnh đạo đình công
3 Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong trường hợp bị cấm


 

Tác giả bài viết: Ly Na (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây