Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn

Thứ hai - 26/08/2013 23:25 2.663 0
Với khẩu hiệu hành động của Đại hội XI Công đoàn tỉnh “Vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp”; Với quyết tâm đưa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn vượt qua những khó khăn thách thức, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, trong thời gian qua, Ban LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo triển khai các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Nổi bật là tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng Công nhân năm 2013 và chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2013, kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012) bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia.
LĐLĐ tỉnh đã  chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ về lịch sử dân tộc, về truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn; Chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn được sửa đổi năm 2012; tiếp tục tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến CNVCLĐ tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gắn với việc tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh; Phát động phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” lập thành tích chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Tổ chức bình chọn, biểu dương, tôn vinh gương CNVCLĐ tiêu biểu, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu… Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ  CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động; Tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, các chủ doanh nghiệp với đoàn viên, CNVCLĐ nhằm giải quyết và thực hiện tốt hơn các chính sách liên quan đến người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên…
LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  và Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị liên ngành nhằm đánh giá công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2011-2012, xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013-2014. Trọng tâm là là công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy Ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình phối hợp công tác năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Qua hội nghị,  Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh những nội dung liên quan đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh như: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có những chính sách, giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ chính sách pháp luật lao động,  công đoàn, kiểm tra xử lý thật nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật đối với người lao động. Tập trung triển khai đề án phát triển nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp Nam Đông Hà, đầu tư xây dựng nhà công vụ cho đội ngũ giáo viên, y, bác sỹ ở vùng sâu vùng xa. Thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với đội ngũ y, bác sỹ ở các trạm y tế cấp xã theo thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh  lần thứ 3 cũng đã thống nhất thông qua Chương trình “Mái ấm công đoàn” tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2013 -2018. Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây mới 23 nhà  và sửa chữa  02 nhà ở mái ấm công đoàn với tổng số tiền  630 triệu đồng.
Đây là những kết quả bước đầu trong triển  khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, Thường trực  LĐLĐ tỉnh xây dựng và triển khai chương trình đi cơ sở để nắm tình hình đời sống, thu nhập,  việc làm và nhà ở của CNLĐ,  đồng thời làm việc với các LĐLĐ huyện, thị xã thành phố, các công đoàn ngành về công tác sau đại hội để từ đó có những giải pháp cụ thể, sâu sát hơn. BCH, BTV LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội  XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đến cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ; Triển khai đề án phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh trong CNVCLĐ, tập trung vào Bộ luật lao động, Luật Công đoàn sửa đổi 2012. Trong đó đi sâu tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ như Nghị định 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoan 3, điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  tại nơi làm việc; NĐ 44/2013/NĐ-CP về hợp đồng lao động; NĐ 45/203/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và ATVS lao động …
Chủ động triển khai thực hiện quy chế phối hợp với Sở lao động TB và XH, và BHXH tỉnh.  Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tổ chức chương trình đối thoại ở các doanh nghiệp với chủ đề: “Tổ chức công đoàn và người lao động cùng đồng hành với doanh nghiệp”
Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, tập trung vào các vấn đề về thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn  năm 2012, quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, công tác Bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện chính sách tiền lương…
Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo đặc điểm của từng loại hình cơ sở, từng thành phần kinh tế, đề ra các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức chỉ đạo thi đua cụ thể, phù hợp; chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tăng cường các yếu tố tạo động lực cho phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn, khắc phục tình trạng hành chính hoá trong hoạt động công đoàn. Hoạt động của các cấp công đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung, gắn kết với người lao động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên để tập trung phát triển tổ chức, thu hút, tập hợp và động viên được đông đảo công nhân lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó, mục tiêu quan trọng là phát triển mới 7.000 đoàn viên đến hết năm 2018.              
          Xây dựng, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tâm huyết, có kiến thức và năng lực thực sự, có bản lĩnh, uy tín; mọi hoạt động của công đoàn phải sát thực với đời sống của người lao động, phải nói lên được tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ cho được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Triển khai công tác tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh.
Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TƯ và Nghị quyết 11/NQ-TU về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Với sự nỗ lự của các cấp công đoàn trong tỉnh, tin tưởng rằng trong thời gian tới phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn, đáp ứng được niềm tin của CNLĐ. 
                       Nguyễn Thị Hoài Lê –Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây