Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018

Thứ năm - 27/04/2017 23:00 1.129 0
Ngày 25/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018.
Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (Ảnh minh họa)
Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (Ảnh minh họa)
Nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô, hình thức phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (Khoá X).
* Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2017
- Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ tại Hà Nội. Đối với tỉnh: Thực hiện theo Chương trình số 1479/CTr-UBND, ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ. Các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tuỳ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp, như: Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức toạ đàm, hội thảo khoa học, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giáo dục truyền thống, lịch sử và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ. Các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm.
- Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Hà Nội. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn và phát hành. Các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; đồng thời có các bài viết, phóng sự, phỏng vấn, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917- 02/5/2017): Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng theo quy mô cấp ban, bộ, ngành: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện; lãnh đạo Bộ Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm. Các cơ quan báo chí tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng và những cống hiến của đồng chí Văn Tiến Dũng vào dịp kỷ niệm.
- Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947-10/2017): Tuyên truyền lồng ghép nội dung về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào trong sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá” trong nội bộ” (Viết tắt là NQTW4-KXII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Viết tắt là CT05 của BCT-KXII).
- Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” (20/3/1947-20/3/2017): Các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện NQTW4-KXII và CT05 của BCT - KXII.
* Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2018
- Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân -1968: Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là từ Quảng Trị trở vào tổ chức gặp mặt truyền thống, tọa đàm, hội thảo khoa học... về chiến thắng của cuộc Tổng tiến công nổi dậy gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của địa phương trong Quý I năm 2018.
- Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018): Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”. Các phương tiện thông tin đại chúng có các bài viết, phóng sự, phỏng vấn, phản ánh các hoạt động về kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”.
- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018): Các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tuỳ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp, như toạ đàm, hội thảo khoa học, hành hương về khu lưu niệm... Các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908-2/2/2018): Các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tuỳ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp, như toạ đàm, hội thảo khoa học... Các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2018): Các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Căn cứ nội dung hướng dẫn về kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch  để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong Nhân dân, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 và năm 2018. Trong đó chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền cho phong phú, phù hợp và tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Tác giả bài viết: Ban TGNC

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây