“ Tháng Công nhân” năm 2017 : Cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Thứ hai - 13/03/2017 21:49 1.726 0
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao "Mái ấm công đoàn" cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao "Mái ấm công đoàn" cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
                                    Nguyễn Đăng Bảo
                                                   Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh                                               
 
Cùng với cả nước, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Quảng Trị trong những năm qua đã tích cực triển khai có hiệu quả thiết thực “Tháng Công nhân” theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thông qua hoạt động  “Tháng Công nhân” các cấp công đoàn và các doanh nghiệp đã cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác của CNVCLĐ, triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong  các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật lao động và hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện  giúp cho công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, cùng công nhân vượt khó, chia sẻ khó khăn với những công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nặng đang làm việc và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Các hoạt động tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" đã thể hiện rõ nghĩa tình, tương thân, tương ái của tổ chức Công đoàn vì người lao động, tạo  khí thế hào hứng, sôi nổi trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong dịp tháng 5 hàng năm. Những hoạt động đó đã giúp cho tổ chức Công đoàn có thêm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện các chế độ chính sách, liên quan tới người lao động, nắm bắt việc làm và đời sống, thực tế thu nhập, qua đó kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ, tham gia xây dựng thang bảng lương, thương lượng, xây dựng ký kết hợp đồng lao động,  thực hiện thoả ước lao động tập thể...
Năm 2017, năm thứ 5 thực hiện Thông báo Kết luận số 77-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức “Tháng Công nhân” hàng năm; năm triển khai Kế hoạch của Đảng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nghị quyết 11/NQ-TU của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn Quảng Trị đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; năm đầu tiên tổ chức Công đoàn gắn việc triển khai “ Tháng Công nhân” với triển khai “ Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” và thực hiện năm chủ đề “ Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.  Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, sự phát triển của doanh nghiệp và việc làm của người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức “ Tháng Công nhân” 2017 gắn với Kế hoạch thực hiện chủ đề hoạt động năm 2017 “ Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với quyền và lợi ích của người lao động khi được gia nhập tổ chức Công đoàn, cụ thể hoá các chủ trương của Đảng và nhà nước trong triển khai hoạt động “Tháng Công nhân”. Thông qua hoạt động “ Tháng Công nhân” 2017, các cấp Công đoàn phải có những hoạt động thiết thực vì đoàn viên và người lao động, làm cho người lao động và đoàn viên công đoàn nhận thức được đầy đủ hơn và hưởng được nhiều lợi ích hơn khi được tham gia tổ chức Công đoàn. Với tinh thần trên, các nội dung chủ yếu hoạt động trong “ Tháng Công nhân” 2017, như sau:
1- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho CNVCLĐ về truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và của tổ chức Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền về các  chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định bản lĩnh và lập trường của GCCN; chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động, công đoàn, BHXH… Công tác tuyên truyền phải mang tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, doanh nghiệp và công nhân, lao động. Tổ chức các buổi tư vấn, phổ biến kiến thức pháp luật tại doanh nghiệp, đơn vị, tại các cụm của khu công nghiệp góp phần nâng cao hiểu biết cho công nhân, lao động về mọi mặt. Triển khai các chương trình hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam với các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại về chính sách ưu đãi khi mua hàng của đoàn viên, gắn với việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Động viên CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống đối các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, nhằm chia rẽ nội bộ giai cấp công nhân, làm mất lòng tin của công nhân, lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước; tuyên truyền cho CNVCLĐ phòng chống tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
2- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tổ chức bình chọn, tôn vinh những CNVCLĐ giỏi có nhiều sáng kiến đóng góp tích cực cho đơn vị, doanh nghiệp; bình chọn và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên đợt 01/5, 19/5 và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở; giớí thiệu công nhân, lao động, đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.
3- Động viên CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của giai cấp công nhân, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong từng công việc và lĩnh vực công tác cụ thể. Gắn bó với doanh nghiệp, đơn vị, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị và vì quyền lợi thiết thực của người lao động. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; xanh, sạch, đẹp, an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
 4- Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, các điểm sinh hoạt văn hoá, văn nghệ để nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người lao động. Chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động chung tay góp sức cùng tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt và đời sống của người lao động, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng nhà ở “ Mái ấm Công đoàn” cho công nhân, lao động khó khăn về nhà ở, trao học bổng cho con em công nhân, lao động nghèo, vươn lên học giỏi… Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động được quy định trong Bộ luật Lao động, Luật BHXH vì người lao động và vì sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.
5- Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ theo qui định của pháp luật, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để tháo gỡ, giải quyết; duy trì mối quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; rà soát thoả ước lao động tập thể theo hướng có lợi hơn cho người lao động; cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đối với người lao động phải nâng cao nhận thức của mình về vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng kề vai gánh vác, chia sẻ mọi khó khăn với doanh nghiệp vì sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp. Với tinh thần, doanh nghiệp phát triển bền vững, người lao động có việc làm và ổn định thu nhập. 
6- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”: Tuyên truyền, phổ biến tới công nhân, lao động về Luật  an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao  nhận thức của CNVCLĐ về kiến thức an toàn lao động, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào thi đua “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…
Các nội dung nói trên được diễn ra cao điểm trong thời gian từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5 và cũng là nhiệm vụ xuyên suốt của các cấp công đoàn trong thời gian tiếp theo; thông qua các hoạt động để tạo được một tinh thần, khí thế thi đua trong phong trào CNVCLĐ và các cấp công đoàn chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Công đoàn tỉnh và Công đoàn Việt Nam vào năm 2018. Với tinh thần chỉ đạo tích cực, quyết liệt và đồng bộ hướng đến đoàn viên và người lao động của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, cùng với sự quan tâm lãnh đạo đặc biệt của các cấp uỷ Đảng, sự đồng hành nhiệt tình đầy trách nhiệm của chính quyền các  cấp, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp; tin tưởng rằng những hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2017 sẽ đạt được những kết quả tích cực theo tinh thần Nghị quyết của Đảng vê xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới ./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây