Tỉnh ủy Quảng Trị: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, khóa XVI

Thứ tư - 08/03/2017 04:20 1.213 0
Ngày 7/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, khóa XVI. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, khóa XVI
Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, khóa XVI
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2016 của tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thấy rõ hơn những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân của các ưu, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân, xác định rõ hơn quyết định của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cá nhân liên quan đến những ưu, khuyết điểm, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.
Đối với nội dung kiểm điểm tập thể, trên tinh thần nghiêm túc và khách quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, làm rõ những kết quả đạt được trong đánh giá, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu như: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, nắm bắt cơ hội, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án động lực, dự án có quy mô lớn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện một số dự án và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với phát triển kinh tế hộ. Chỉ đạo triển khai đề án giải quyết sinh kế cho người dân vùng biển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và các địa phương trong tỉnh... Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy các huyện, thị, thành ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2017.
Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015 - 2020... Triển khai có hiệu quả các giải pháp về phát triển đảng viên, chi bộ đảng ở vùng đồng bào có đạo; phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiêp ngoài nhà nước theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng trong tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong năm 2016, với quyết tâm, ý chí cao, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực cố gắng để lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng có nhiều điểm sáng, nhiều điểm mới.
Về nhiệm vụ trọng tâm  năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 7 nhóm đầu việc lớn và 11 nhóm đầu việc trong lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xác định rõ tầm quan trọng của cơ chế chính sách, nhất là đối với một tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như Quảng Trị. Chính vì vậy mà nhóm cơ chế chính sách sẽ là đòn gánh, khi có cơ chế chính sách tốt, được Trung ương ủng hộ, được Trung ương ban hành thì rõ ràng năng lực cạnh tranh của tỉnh sẽ được cải thiện.
Về Khu Kinh tế Đông Nam, chưa thu hút được đầu tư là do chưa có được chính sách nổi trội, khuyến khích đầu tư. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải thảo luận, phải định hướng cho được sát, đúng, phù hợp với pháp luật Việt Nam, đồng thời có điểm nhấn.
Một điểm nữa là thời gian qua Bộ Chính trị, Trung ương rất quan tâm đến Quảng Trị, trong năm 2017, trong các đầu việc lớn được Bộ Chính trị xác định có một đầu việc mà Bộ Chính trị đã ủng hộ Quảng Trị đó là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng Hành lang Kinh tế Đông - Tây cũng như các khu kinh tế chưa nhận được dự án. Muốn phát triển phải có cơ chế chính sách cụ thể, chính cơ chế chính sách này sẽ huy động được các nguồn lực để tổ chức thực hiện.
Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ, từ nay đến năm 2019 phải tập trung ban hành cho được các đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng bộ sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn, để sản phẩm nông nghiệp Quảng Trị có vị trí và chỗ đứng trong thị trường, từ đó thu hút đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp.
Một điểm nữa là vấn đề phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, để làm công tác này phải có 2 yếu tố, đó là hạ tầng du lịch và sản phẩm du lịch. Do vậy, ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải hướng dẫn xây dựng, tạo được các các sản phẩm du lịch độc đáo dựa trên các đặc điểm lịch sử của Quảng Trị.
Trong công tác chỉ đạo, ngoài chú trọng phát triển kinh tế cần chăm lo đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, đây chính là động lực của sự phát triển. Thường vụ Tỉnh ủy giao cho các ngành, các cấp phải tập trung nghiên cứu để xây dựng cho được văn hóa, con người Quảng Trị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng rất lưu ý đến vấn đề cải cách hành chính, trong năm 2017, cần phải thực hiện quyết liệt hơn vấn đề cải cách hành chính, giảm bớt những khâu trung gian, những thủ tục phiền hà, sách nhiễu...
Về xây dựng Đảng, năm 2017 được xác định là năm xây dựng Đảng, năm cán bộ, cần phải rà soát lại toàn bộ công tác quy hoạch, công tác đào tạo, công tác luân chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, quá trình thực hiện phải công tâm, khách quan.
Trong xây dựng Đảng cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường đi cơ sở, tăng cường nghiên cứu. Tập trung chăm lo xây dựng chi bộ, tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở vùng khó. Phải tổ chức được diễn đàn tại các chi bộ cơ sở để phát huy vai trò của các chi bộ đảng trong phát triển, rèn luyện đảng viên, từ đó nâng cao ý thức đảng viên. Thực hiện việc kiểm tra sinh hoạt chi bộ tại các cơ sở, nông thôn.
Tăng cường đối thoại với nhân dân, đồng thời thực hiện tốt vấn đề giao ban báo chí; UBND cần chú ý định kỳ tổ chức họp báo theo quy định của pháp luật... Vấn đề ký cam kết trách nhiệm, đây là nét mới trong chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương cần tập trung quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cam kết.
Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các Ban Đảng, tổ kiểm tra tiến hành đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, cần  tiếp tục thấm nhuần quan điểm nói đi đôi với làm. Cuối năm sẽ có đánh giá, nhận xét, đơn vị nào làm tốt sẽ có khen thưởng, đơn vị chưa làm được, nếu vì lý do khách quan thì sẽ xem xét, nếu do chủ quan thì có chế tài xử lý.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Đổi mới cho được, tập trung cho được phương thức lãnh đạo. Thực hiện phương thức “trọng dân, gần dân” như lời dạy của Bác Hồ. Tăng cường đi cơ sở, tăng cường nghiên cứu, không có chính sách trong phòng lạnh, tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt quy trình tiếp nhận thông tin mà vừa qua Tỉnh uỷ đã làm rất tốt, đây là cầu nối giữa Đảng với Dân để nắm tình hình. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin để giảm áp lực báo cáo”.

Tác giả bài viết: Lệ Như - Đăng Bằng (Báo Quảng Trị)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây