Tiếp tục đổi mới để hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng tình hình mới

Thứ năm - 07/01/2016 04:04 521 0
.
Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” - Ảnh: VQ
Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” - Ảnh: VQ
* Đồng chí NGUYỄN THẾ LẬP, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trả lời phỏng vấn 

- Thưa đồng chí! Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra 4 chương trình hành động trọng tâm. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả triển khai 4 chương trình hành động trọng tâm trên sau nửa nhiệm kỳ thực hiện tại tỉnh Quảng Trị?
 - Thực hiện Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện gắn với tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015. Trong đó, trọng tâm là đánh giá kết quả thực hiện 4 chương trình hành động thực hiện nghị quyết đó là: Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình trên cũng chính là các hoạt động xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, vị thế và uy tín của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC, LĐ. 
Sau đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2013-2018, giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã phát triển thêm được gần 4.000 đoàn viên công đoàn, đạt 57% so với chỉ tiêu đặt ra cho toàn khóa. Xác định đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chú trọng công tác tập huấn nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong 2 năm 2014- 2015, các cấp công đoàn trong tỉnh đã mở 22 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.500 lượt cán bộ công đoàn các cấp, trong đó có trên 70% cán bộ CĐCS tham gia. Chất lượng hoạt động của CĐCS và đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng được nâng lên; vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, đoàn viên, người lao động tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. 

Thực hiện vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, tổ chức triển khai, quán triệt đến các cấp công đoàn trong tỉnh. Kết quả, đến nay có 113/144 doanh nghiệp có tổ chức CĐCS thực hiện được việc ký thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật. Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia có hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng quy chế và tăng cường đối thoại tại doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đồng thời, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; gắn nội dung các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ như: “Tự học tập, nâng cao trình độ”, “Dạy tốt, học tốt”, tổ chức các hội thi nâng cao tay nghề, bậc thợ cho người lao động trong doanh nghiệp... để động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động chủ động học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của tổ chức công đoàn là phải thực sự hướng về cơ sở, giải đáp trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra về đời sống, việc làm của CNVCLĐ. Đồng chí cho biết, LĐLĐ tỉnh đề ra nhiệm vụ, giải pháp gì để tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với đời sống, việc làm của CNVCLĐ trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay?
- Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là sự phát triển của doanh nghiệp và đội ngũ công nhân, lao động trong việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam. Đồng thời, đây cũng là năm Việt Nam chuẩn bị cho việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đây cũng vừa là thời cơ, cũng là thách thức lớn cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Lực lượng lao động có kỹ năng, trình độ tay nghề thấp và sức ép cạnh tranh lớn có thể khiến doanh nghiệp phá sản... là những rủi ro về đời sống và việc làm khi tham gia TPP. Để chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra về đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức; tuyên truyền sâu rộng để cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với đổi mới tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết trong CNVCLĐ. Chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ việc thực hiện các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lao động nhằm bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, trọng tâm là các vấn đề việc làm, tiền lương, tiền công, ký kết hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, điều kiện lao động, chính sách đối với lao động nữ... Tích cực tham gia thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về bảo hộ lao động. Đẩy mạnh hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn.
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; duy trì tốt việc tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ hàng năm; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có nhiều điều khoản có lợi hơn cho CNLĐ so với quy định của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo nâng cao vai trò của công đoàn cấp trên cơ sở đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia có hiệu quả với chính quyền thực hiện phương án sắp xếp đổi mới DNNN; tham gia với UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăm lo đến phúc lợi tập thể như nhà mẫu giáo, nhà văn hóa thể thao... cho CNLĐ và con của CNLĐ ở các khu kinh tế tập trung và các khu công nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình nhà ở ”Mái ấm công đoàn” đẩy mạnh các hoạt động tương thân, tương ái trong đoàn viên và người lao động, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, tình nghĩa... nhằm giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực thiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước.
- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
 

                                                                                                                   THANH HẢI (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây