Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2014-2015

Thứ sáu - 19/09/2014 05:59 1.166 0
Năm học 2013-2014, năm học tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV; kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014) Công đoàn giáo dục các cấp đã tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên khắc phục khó khăn cùng với toàn ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Chủ động phối hợp với chuyên môn trong việc tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, các công đoàn cơ sở đã làm tốt các hoạt động tình nghĩa như: trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, hiếu hỉ, các hoạt động tương thân tương ái giúp đỡ nhà giáo và lao động nghèo ổn định cuộc sống. Phối hợp với chuyên môn  thăm hỏi và trực tiếp phân phối số tiền ủng hộ của các tổ chức cá nhân đến các tập thể và cán bộ, nhà giáo và người lao động.
 Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo lao động thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CNVCLĐ gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương công tác công đoàn. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ. Toàn ngành đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt việc đổi mới công tác thi đua trong giai đoạn mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua của ngành đi vào nề nếp, có chiều sâu, có sức lan toả từ chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua. Đặc biệt là phong trào thi đua “Hai tốt” đã được duy trì vững chắc, có nền nếp tạo tiền để quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục. Động viên đội ngũ nhà giáo, lao động toàn ngành tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, các cuộc vận động do địa phương phát động như: Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam; Ủng hộ chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa; Chương trình xây dựng nông thôn mới; các hoạt động hiến máu nhân đạo…
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở.  Tiến hành tổ chức và triển khai các hoạt động công đoàn theo hướng đa dạng hơn, có hoạt động được tổ chức theo cụm công đoàn, có hoạt động tổ chức chung ở quy mô cấp tỉnh. Thường xuyên mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở như tập huấn về công tác thanh tra, về công tác tài chính, công tác xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở, tập huấn về an toàn giao thông.  Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cũng được quan tâm. Công đoàn giáo dục các cấp đã có nhiều cố gắng phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Khối Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công giải “ Bóng đá Mini” tại 4 cụm công đoàn cơ sở trực thuộc và vòng chung kết cấp tỉnh, tham gia Liên hoan tiếng hát nhà trường của ngành giáo dục.
Tuy nhiên, hoạt động công đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, giáo viên, CNV học tập các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của công đoàn vẫn còn hạn chế. Công tác tự kiểm tra, giám sát vẫn chưa được tổ chức công đoàn chú trọng, một số nội dung có liên quan ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên, CNV chưa được tổ chức công đoàn phát hiện và tham gia kịp thời. Chưa phát huy được vai trò của tập thể BCHCĐ trong việc chủ động, sáng tạo để tổ chức và triển khai các hoạt động công đoàn. Công tác chỉ đạo hoạt động của BCH CĐCS đối với Ban thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn vẫn còn xem nhẹ, một số đơn vị tổ chức Ban thanh tra nhân dân hầu như không hoạt động.
Trong thời gian tới, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Công đoàn giáo dục các cấp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 29; các hoạt động tuyên truyền về pháp luật chủ quyền biển đảo; vận động nhà giáo người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị năm học 2014-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những chủ trương đổi mới của ngành; tiếp tục phối hợp chỉ đạo hiệu quả việc” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, trọng tâm là hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và tri ân nhà giáo người lao động đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Hai là, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; tăng cường phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong việc quản lý giáo dục, từng bước chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong ngành. Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào thi đua “ Hai tốt”, đưa nội dung các phong trào trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Công đoàn tiếp tục chủ động tham gia quản lý chuyên môn như đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn quy định, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Ba là, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến nhà giáo, người lao động và cán bộ công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bằng các hình thức phù hợp; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghỉ chế độ. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động quyên góp, hỗ trợ trong ngành; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ nhà giáo, người lao động công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro. Xây dựng quỹ “ Xã hội từ thiện- Hỗ trợ giáo dục” của ngành; tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; phối hợp đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; phát triển nâng cao đời sống văn hóa nhà giáo; xây dựng gia đình văn hóa góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo người lao động có nếp sống lành mạnh, có tác phong sư phạm mẫu mực; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện.
Bốn là, chủ động tham gia quản lý giáo dục; thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2014-2015, những chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chuyên môn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể khác đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, trường học. Phối hợp cùng với chuyên môn tổng kết, đánh giá, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của địa phương, đơn vị giai đoạn 2010-2015 theo Nghị quyết Đaị hội Đảng các cấp; xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo địa phương, đơn vị trong giai đoạn mới.
Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở, đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở; tăng cường các mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động công đoàn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây